HTML

A Szent Korona Országa

Bemutatjuk, milyen is lehet(ne) az élet a Szent Korona országában, ha a Gondoskodó Magyarország terve szerint élnénk és dolgoznánk. A gondolkodási módunk alapvető megváltoztatását igényli e képzeletjáték - szerintünk érdemes! Különösen azért, mert a választási csatározásból ki sem látszunk, holott ez olyan fölösleges energia, idő, pénz... Ugyanis a rendszer maga hibás.... Csináljunk másikat! Már látszik: a választások utáni időszakban még aktuálisabbá vált a Szent Korona rendszerének megismerése, gyakorlatba való átültetése. Lássunk tisztán!

Friss topikok

A törvénykezés szintjeiről

2010.08.15. 15:38 életfaA törvénykezés szintjeiről

 

Ugrin András barátomtól kapott levél azt bizonyítja, hogy egy nem jogász végzettségű ember természetes jogérzete (búvópatakból tiszta forrássá emelkedett Szent Korona, más néven: józan paraszti ész) példaadó a jogászok számára is.

Íme a levél:

 

 

„Szerintem az operatív megoldás egyszerű, mint a 100-as szög!


A FIDESZ-nek meg kellene hozni azt az Országgyűlési határozatot, hogy a magyar törvénykezés ezen túl újból 3 szintű! Mást nem is kell (nem is szabad) hozzá tenni! Igaz célszerű abban, az alábbi fogalmakat konkrétan meghatározni: Alkotmány, Alaptörvény, Taxáció. (Az Alkotmánynál fontos, hogy azt csak a Magyar Nemzet változtathatja meg,
alkotmányozó nemzetgyűlésen. Abba személyek nem piszkálhatnak bele!)

 

Ezzel automatikusan minden visszaugrik a normális kerékvágásba:

1.   ALKOTMÁNY-unk van, mert az nem lett megszűntetve! Ugyanakkor a vonatkozó 49-es törvényt, mint alkotmányt, a fidi is illegitimnek tartja!

2.   A mostani alkotmány, viszont automatikusan ALAP-törvénnyé szálla alá! Ezt meg piszkálhatja a parlament, meg mindenki, aki erre felhatalmazást kap!

3.   Taxáció, az meg volt, van és lesz!”


A HVG augusztus 13-án közölt egy interjút Schöpflin Györggyel[i], aki az Európai Parlament fideszes képviselője, és az Orbán Viktor által életre hívott alkotmányügyi tanács tagja. Az interjúban körvonalazódik az alkotmányozás néhány sarokpontja, például majdnem biztos, hogy a preambulumban szerepel Istenre és a Szent Koronára utalás.

Elvileg lehetséges, hogy az „Alkotmány” közzététele előtt megszülessék egy olyan törvény, amely a jogrendszer ősi három szintjének visszaállítását határozza meg.

A mostani válsághelyzetben ez indokolható lenne azzal, hogy ez hagyományaink, mint erkölcsi alap rehabilitálását jelenti, ami egyezik Orbán Viktor minap tett ígéretével.

Ez lényeges áttörést jelenthetne a Szent Korona Országának újrateremtése felé, de csak akkor, ha nem követünk el lényegi kérdésekben kötött kompromisszumokkal hibákat, amelyek nem a tartalom, hanem csak a forma visszaállítását eredményezik.

Emlékezzünk arra, hogy 1920-ban a Horthy Miklós által összehívott Nemzetgyűlés kimondta a Szent Korona alkotmányiságának jogfolytonosságát, de nem határozta meg azt, hogy mit ért ez alatt. Most már egyértelmű, hogy ennek oka az volt, hogy a szabadság- és magyarságellenes Károlyi- és Kun-kormány nyílt önkényuralmának nyomait egy rendelettel lehessen hatályon kívül helyezni. Tehát a szándék a magyarságellenesség vonatkozásában teljesült, de a szabadságellenesség megszűntetése vonatkozásában nem, amit leginkább az 1926. évi XXII. tv. bizonyít, amely az idegenek (zsidók) hatalmát megerősítette.

 

1. Alkotmány

 

A Szent Korona alap értékrendje (Alkotmánya) a Teremtő „használati utasítása” arra vonatkozóan, hogy az általa teremtett világon hogyan kell élnie az embernek. A Szent Koronát ennek jeleként kegyelmezte az embernek, hogy soha ne felejtsük: az általa közvetített Lélek Fénye uralja és formálja az anyagot. Ez a Világosság Beszéde, azaz Biblia, amit bárki elolvashat abban a Szkíta-magyar Bibliában[ii], amire XXIII. János hivatkozott az 1962. májusában (mintegy a II. Vatikáni zsinat feladat-meghatározásaként) a „Penitentian agere” kezdetű enciklikában[iii].

Ez a „használati utasítás” végtelenül egyszerű és bárki kiolvashatja abból az 50000 oldalból, aminek interneten is elérhető mintegy 12000 oldalnyi részét a szerverre mentettem.

Tehát nem az a lényeg, hogy ezt Pityi Palkó, vagy Halász József írta le, hanem az, hogy csak ezt lehetett leírni[iv].

 

Ez a lényeg, és ez az, ami annyira lényeges, hogy ettől nem lehet egy hajszálnyit sem eltérni, mert a „használati utasítás” alapja a szabadság, aminek feltételei vannak és megvédése kötelesség.

2002-ben sokat vitáztam Síklaky Istvánnal, aki akkor még (voltaképpen ateista-materiális alapon) „természeti törvényeknek” nevezte a szentkoronaiságot, tiszteletben tartva a „neoliberálisok érzékenységét”. Attól kezdve, hogy megismerte ennek igazi forrását, gazdasági életre is ható erejét, a Szent Korona Értékrend hirdetőjévé vált.

Ez a példa azt bizonyítja, hogy a Szent Korona Szabadság Alkotmánya isteni eredetű, ezért örök és változtathatatlan. Amennyiben hatálya felfüggesztődött – mint jelenleg –, Alkotmányozó Nemzetgyűlés helyezi hatályba.

 

Vesd össze ezt az alapot (Szabadság Alkotmánya) azzal, amit a jelenlegi rendszer „átköltésében” a Rabság Alkotmányaként elfogadható:

 

Szabadság Alkotmánya

Rabság Alkotmánya

Magyarország örökké szabad.

Magyarország sohasem lesz szabad.

A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez, amely nem szűntethető meg és nem korlátozható.

A Szent Korona tagjai soha nem fognak azokkal a szabadságjogokkal rendelkezni, mint a hatalmat bitorló idegenek és helytartóik.

Ami a Szent Korona Országa földjén, földje alatt és földje felett van, a Szent Korona örök és elidegeníthetetlen alkotórésze, amelyet csak a Szent Korona másik alkotóeleme, a Szent Korona tagjai birtokolhatnak.

A magyar föld, és ami alatta, felette van, valamint a magyar szellem, a magyarság javai és jogai örökké és elidegeníthetetlenül a megszállók tulajdonában vannak, és felettük birtokjogot is csak a megszállók és helytartóik gyakorolhatnak.

Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja.

Minden magyar érték a megszállók érdekeit szolgálja.

Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni.

Azokkal a Szent Korona tagokkal szemben, akik ellentmondanak és ellenállnak a diktatúra értékrendjének, a megszállóknak és helytartóiknak nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni.

 

2. Alaptörvény

 

Ebből ered, hogy az alap értékrend jelen történelmi időszakra vonatkozó irányelv-rendszer (Alaptörvény) az Orbán-kormány vagy bárki más nevével jelzett diktatórikus hatalom által készítve nem fogja követni az alap értékrendet sem felépítésében, sem tartalmában, mert tartalma önleleplező lenne akkor, ha ugyanabban a logikai sorrendben épülne fel, mint az alap értékrend.

 

Az Alaptörvény[v] irányelvei logikusan követik az Alkotmány felépítését, meghatározva a kettős hatalomgyakorlás jogosítványait, minden döntést (törvényalkotást) a döntési helyzet kialakulási helyétől (alulról) indítva. Az Alaptörvény működését alaptörvény szintű főtörvények[vi] biztosítják.

Az Alaptörvény és az alaptörvény szintű főtörvények tervezetét és módosítását (egy döntési folyamat eredményeként) csak Nemzetgyűlés helyezheti hatályba.

 

3. Taxáció (az alaptörvény irányelveinek érvényesítése)

 

A parlamenti ellenzék minden törvény-előterjesztéskor hatáselemzést követel az előterjesztőtől. Ez formai obstrukció (időhúzás) annak érzékeltetésére, hogy ő az, aki felelősen gondolkodik. Ez természetesen gumicsont, hiszen – ha a választóknak nem is, de – az Országgyűlés (helyesen: Helytartótanács) minden tagjának rendelkezésére állnak azok az eszközök, amelyekkel a hatáselemzést elvégezhetnék. Erre példa, hogy a 29 pont hatáselemzésére elég volt egy nap[vii]. Ha az ellenzéki pártok a javaslat kézhezvételekor elkészítik saját hatáselemzésüket, akkor nem politikai (vagyis agymosó), hanem szakmai (tényfeltáró) érveket mondhattak volna a törvények „vitája” kapcsán.

 

Mindenki számára érthető az alapvető különbség a részletszabályozás diktatórikus és szentkoronai megoldása között, aki a szabályozás indításának helyét figyelembe veszi:

A diktatórikus szabályozás a diktatúra valamelyik következményéből, tehát magából a diktátumból ered. A jogszabályalkotás során a hatáselemzés utólagos, mert a szándék következményeit tárja fel (ha meri).

A szentkoronai szabályozás a mindennapi élet igényeinek és lehetőségeinek összhangteremtéséből eredő megoldandó helyzettel (döntési helyzet), annak keletkezési helyén, a településeken, a társadalmi csoportokban (nemzetiség, vallás, korcsoport, szakma) indul el, meghatározva annak általános érvényét, szerves egységbe hozva a kivételes (jogi kifejezéssel: különös) és egyedi megvalósulásaival.

 

1-3 összegzése

 

A jogvégzett embereknek gondolkodási váltásra van szükségük, ami nem más, mint áttérés a józan paraszti ésszel (szentkoronaisággal, „népi katolicizmussal” – Bálint Sándor meghatározása) történő gondolkodásra. Legjobb, ha a magyar nyelv kifejezéseinek fogalom-meghatározó tulajdonságaiból indulnak ki, mindenekelőtt az Alkotmány és Alaptörvény közötti különbségtétellel.

 

Ha ezt megteszik, akkor a „tűzoltás” elve szerint – és ezért elszigetelt (izolált) elemek véletlenszerű halmazaként (káoszként) - működő jogalkotást felváltják a logikus jogrendszer-felépítéssel[viii]:


 

Alkotmány

Alaptörvény

Alaptörvény szintű főtörvény

Nemzetközi szerződés

Az emberi alapjogokról és kötelezettségekről

A családról

Az állam vezetéséről

A településekről és társadalmi csoportokról

A vallásról és művelődésügyről

Az egészségről

A gazdaságról

A természetkapcsolatról

A büntetésről

A külkapcsolatokról

A nemzetvédelemről

Az államháztartásról

 

 

 

Résztörvények

Résztörvények, önkormányzati rendeletek

Résztörvények

Kormány-rendelet

Rész-törvények

 

Jogszabály végrehajtási utasítás

Miniszteri rendelet

Jogszabály végrehajtási utasítás

Jogszabály végrehajtási utasítás

 

Ehhez természetesen alkalmazni kell a döntési helyzettől induló részletszabályozási elvet:

 

Alkotmány

 

 

Kezdeményező

Döntéselőkészítés, jogszabály tervezet előterjesztése

Elfogadó

Döntéshozó

Ellenőrző

 

Alaptörvény

Alkotmány, Kormány, országgyűlési képviselő,

Népi kezdeményezés

Magyarország elnöke

Nemzetgyűlés

Magyarország elnöke

Nemzeti Tanács

 

Alaptörvény szintű főtörvény

Kormány, országgyűlési képviselő,

Népi kezdeményezés

Magyarország elnöke

Nemzetgyűlés

Magyarország elnöke

Nemzeti Tanács

 

Főtörvény

Kormány, országgyűlési képviselő,

Népi kezdeményezés

Országgyűlés Felsőházának

Elnöke

Országgyűlés alsóháza

Magyarország miniszterelnöke

Nemzeti Tanács

 

Résztörvény

Kormány, országgyűlési képviselő,

Népi kezdeményezés

Országgyűlés Felsőházának

Elnöke

Országgyűlés alsóháza

Magyarország miniszterelnöke

Nemzeti Tanács

 

Jogszabály végrehajtási utasítása

Kormány

Miniszter

Országgyűlés alsóháza

Miniszter

Nemzeti Tanács

 

Kormányrendelet

Kormány, országgyűlési képviselő,

Népi kezdeményezés

Magyarország miniszterelnöke

Kormány

Magyarország miniszterelnöke

Nemzeti Tanács

 

Miniszteri rendelet

Kormány

Miniszter

Kormány

Miniszter

Nemzeti Tanács

 

 Települési önkormányzati rendelet

Önkormányzat,

Népi kezdeményezés

Polgármester

Települési Önkormányzat

Polgármester

Nemzeti Tanács

 

Társadalmi csoport önkormányzati rendelete

Önkormányzat,

Népi kezdeményezés

Társadalmi csoport Önkormányzatának Elnöke

Társadalmi csoport Önkormányzata

Társadalmi csoport Önkormányzatának Elnöke

Nemzeti Tanács

 

Országvédelmi terv

Nemzeti Tanács

Honvédelmi Tanács

Nemzetgyűlés

Magyarország elnöke

Nemzeti Tanács

 

Rendkívüli intézkedéseket bevezető rendelet

Nemzeti Tanács

Honvédelmi Tanács

Nemzetgyűlés

Magyarország elnöke

Nemzeti Tanács

 

Nemzetközi szerződés

Kormány, országgyűlési képviselő,

Népi kezdeményezés

Magyarország elnöke

Nemzetgyűlés

Magyarország elnöke

Nemzeti Tanács

 

4. A Szent Korona mintaadása

 

Az erkölcsi válság, amely gazdasági és társadalmi válságot vont maga után, a Világ minden országában érezteti hatását, a „szenvedhetetlen iga”[ix] alól mindenki szabadulni akar.

Az egyetemes magyarság a Szent Koronával azt a Küldetést kapta, hogy mintát adjon az emberiségnek az emberi életre – Németh László.

Figyelem! A mintaadás nem beolvasztás (asszimiláció)!

 

A Szent Korona Értékrend minden nemzet számára biztosítja a szerves egységben élésen belüli szabadságot. Ezt nevezik államszövetségnek (konföderációnak), szemben a diktatúra megvalósulási formájával, a szövetségi állammal (föderációval)[x].

 

2011. első félévében a föderatív Európai Unió elnökségét Magyarország látja el. Ismételhetetlen alkalom ez arra, hogy ezen idő alatt megismertessük a világot a minden nemzet számára mintát adó Szent Korona Értékrenddel.

 

Aki ezt a mintha-szentkoronai Szent Korona Tannal akarja tenni[xi], ne is kezdjen bele, mert lelepleződik, hogy voltaképpen a judeokeresztény ideológiai alapú liberális-kapitalista diktatúrát támogatja.

 

Azok számára, akik gyökeres (radikális) változást akarnak - mert az értelem és érzelem egysége ezt parancsolja a Szent Koronával kapott Küldetésként -, az ismerje meg és adja tovább, hogy erővé váljék a hit[xii].

 

És aki ezen az úton elindult, az a mintaadást is magára vállalta, ami azt jelenti, hogy részt vesz abban a békés Világrendszer váltásban, amely a föderatív EU helyére Konföderatív Európát állít[xiii].

 

Ehhez kérem az egyetemes magyarság minden tagja számára a Magyarok Istenének erőt, megvilágosodást és kitartást adó kegyelmét.

 

Így lesz!

 

Kelt Szegeden, 2010. Új Kenyér havának 15. napján.

 

A krisztusi örök értékrend szerint magyar szeretettel:

Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

A levél nyomtatható változata: http://szkszhu.szksz.com/ISz100815.pdf,

http://szkszhu.szksz.com/ISz100815.doc 

-->

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://akoronaorszaga.blog.hu/api/trackback/id/tr122223378

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása