HTML

A Szent Korona Országa

Bemutatjuk, milyen is lehet(ne) az élet a Szent Korona országában, ha a Gondoskodó Magyarország terve szerint élnénk és dolgoznánk. A gondolkodási módunk alapvető megváltoztatását igényli e képzeletjáték - szerintünk érdemes! Különösen azért, mert a választási csatározásból ki sem látszunk, holott ez olyan fölösleges energia, idő, pénz... Ugyanis a rendszer maga hibás.... Csináljunk másikat! Már látszik: a választások utáni időszakban még aktuálisabbá vált a Szent Korona rendszerének megismerése, gyakorlatba való átültetése. Lássunk tisztán!

Friss topikok

Enged-e megalkuvást a Szent Korona Értékrendből eredő gondolkodási mód?

2010.07.21. 19:56 életfa

  

Nem.

 

„Ha csak magam maradok figyelmeztető kakukknak a Magyar Nagy Erdőben, akkor is halljátok a hangomat, mert: hívok minden magyart az ősök tiszteletében való lelki megújulásra, mert aki múltjának és őseinek szeretetében – Istennel – megújulni képes, az halhatatlan. Az ember is és a Nemzet is.”

Badiny Jós Feri bácsi szavaival kezdtem a választ. Ő a kilencvenes évek végén – annak ellenére, hogy akkor még személyesen nem ismertük egymást – elküldte nekem Polyák Istvánnal a „Betlehemi herceg a Pártus Jézus” c. könyvét. Ebből ismertem meg a Sumér-Magyar Bibliát[1], amit XXIII. János pápa a II. Vatikáni Zsinatról kiadott "PENITENTIAN AGERE" című Encyclicában a jézusi tanítások alapjaként határozott meg.

Ennek számomra az a jelentősége, hogy „Szövetség” fejezetében szerepel az első utalás a Szent Koronára, aki – a Magyar Biblia szerint - a Lélek Fényét adja át a Szent Fokosnak, aki ezen keresztül uralja és formálja az anyagot. Ezzel kerültek helyre bennem őstörténetünk eseményei, amelyek mindig az ember és az általa létrehozott érdekközösség (állam) Lélek Fényén keresztül a Teljes Tudással együtt kapott szabadságát határozták meg a legnagyobb értékként. A Szent Korona és a Szent Fokos kettős egysége pedig minta minden alapérték megismerésének [legfőbb – teljes tudás és szabadság, teljes tudás – hit és tudomány, szabadság – hűség és szeretet, hatalomgyakorlás - a Szent Korona iránymutatásának közvetítése (kündü) és annak végrehajtása (gyula), és így tovább].

 

Így hát Badiny Jós Ferenccel is folytatom, szintén az 1986. Árpád napján elmondott „Az istenes honfoglalók” c. beszédéből[2] vett részlettel, mert a címben lévő kérdésre is választ ad:

 

„A keresztény (júdai-keresztény) vallások nemzetközisége sohasem fog Feltámadást hozni a Magyar Nemzetnek, mert ezek mind egyike nem a Magyart, hanem a zsidó népet tanítja „Isten kedves és kiválasztott Népének.”

II. János Pál pápa járt Argentinában, és az argentin nemzet Szűzanyjának – a lujáni Szűznek – templomában azt mondta hogy, „Mi – keresztények – Istennek csak fogadott (adoptivó) gyermekei vagyunk.” 

Magyar Feltámadást tehát a templomi sötétségben nem találunk és a Magyarok Istenének segedelme csak úgy lesz velünk megint, ha beállunk a Fénybe. Csakis akkor, ha az Isten Orcájába  a NAPBA néző magyarok igaz testvéri szeretettel és nem hamis, felekezeti ájtatossággal fogják meg egymás kezét.

Hát mire várunk. . .?  Álljunk becsületesen és Árpádi őseink erejében való hittel a Nap elé.  Vessünk véget a civakodásnak és fogjanak össze azok, akiknek szemében is ragyog Honfoglaló őseink karizmatikus hite.

Van Magyar Feltámadás és lesz Magyar Feltámadás, de csak akkor, ha előbb feltámasszuk Honfoglaló Nagy Árpád Apánk emlékét és az Igaz Magyar Hagyományok erejével, újra Árpád lelkisége és szellemi hagyatékának dicsősége lesz a Magyarság vezető csillaga.

Ezer éve mondogatják nekünk, hogy Szent István nyugatba helyezése útján maradtunk meg és ma látjuk, hogy miként pusztult a magyar az elmúlt ezer év alatt.  És hova értünk . . .?  Utolsó órájának ütését várja tétlenül a Magyarság. 

Én úgy látom, hogy Árpád feledése – a magyar halál.  Ezeréves szolgaságunk utolsó, sovány bére. . . a „művelt nyugat” kegyelem döfése. 

Ébredjünk végre rá, hogy:

. . . a közénk furakodott magyarul beszélő idegenek akarják velünk elfeledtetni Árpád dicsőségét és szent hagyatékát, mert ők nagyon jól tudják, hogy a Magyarság karizmájának ereje legyőzhetetlen egységbe tömöríti a Nemzetet.

Ne várjunk hát tovább.  Fordítsunk egyet a sorsunk kerekén és térjünk vissza Nagy Árpádhoz.  Az ő emléke majd össze fog minket éppen úgy, miként ő egybe tartotta a magyar erőt, a magyar tudást és a magyar igazságot és legyőzte az ellene egyesül európai erőt.

Árpáddal mi is diadalmaskodunk, mert a hagyományoknak vallásos kegyelettel való ápolása legyőzhetetlen erőt ad a népnek. A Szent Hagyományok feledése, sárba tiprása viszont annak a népnek

. . önmaga felett kimondott halálos ítélete, amelyik hagyományaival ezt teszi, hiszen . . . akinek nincs gyökere – annak jövője sincs. 

Hát válasszatok Magyar Testvérek.

A Feltámadás Fénye és a halál ítélete áll előtettek.  Amit megragadtok és magatokévá tesztek – az lesz a Tiétek. 

Én könyörgök a Magyarok Istenéhez azért, hogy segítsen minket nagy kegyelmével, hogy ismét beállhassunk a Fénybe.

Boldog Asszonyunk és Jézus Urunk segedelme legyen velünk.”

 

A Szent Hagyományokat a Szent Korona Értékrend foglalja a REND SzERébe, amely nem enged megalkuvást annak kimondásában, hogy a judeokereszténység szerint „pogány” Árpáddal együtt halt meg a győzedelmes pozsonyi csatát követően a magyar szabadság, és a Szent Korona értékrend-meghatározása ettől kezdve ezeregyszáz éve nem érvényesült, mert a megkeresztelkedett Géza a Quedlinburgi Szerződés megkötésével kiszolgáltatta Magyarországot az idegeneknek[3].

Ezzel a Szent Korona elvesztette függetlenségét (szuverenitását) és oligarchikus (kizsákmányolók kis csoportjának politikai és gazdasági uralma alatt élő) államként működik ezeregyszáz év óta. Ez a gondolkodási mód a Szent Korona Tan. (Bővebben „Az Új Világrend régi-új Bibliája és régi-új Alkotmánya” c. írásban[4].)

 

A Tan és az Értékrend különbsége jelentkezik a Tanosok részéről a Szent Korona Értékrend elutasításában – többnyire velem kapcsolatos személyeskedésnek álcázva.

A Magyarok Szövetségének vezetése az idei bösztörpuszati rendezvényen nem Halász Józsefet nyilvánította nem kívánatos személynek, hanem a Szent Korona Értékrend gondolkodási módját, amitől alapjaiban eltér a Szent Korona Értékrend torz képe, a Szent Korona Tan, amely a judeokereszténységre alapulva megengedi, sőt támogatja az Árpád örökségét megtagadó neoliberalizmust. Ennek bizonyítékaként olvassa el a kétkedő a „Kapcsolatfelvétel a Magyarok Szövetsége és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia között” megállapodás 3. nyilatkozatát és 3. célkitűzését.[5]

Ugyancsak a kétkedőknek javaslom, hogy vessék össze a Magyarok Szövetsége „Magyar Nemzeti Érdek Programját”[6] és „Magyarország Alaptörvényét”[7] a Szent Korona Értékrend gondolkodási módjára való váltás három részével[8] (ami a bösztörpusztai rendezvény Továbbadó Szerének témája lett volna), a szabályzás tekintetében pedig „Az Új Világkorszak paradigmája (gondolkodási módja) a Szent Korona” c. magyar és nemzetközi jogszabály-tervezet gyűjteménnyel[9].

 

____________________________

 

A címben szereplő kérdésre a részletes választ Wass Albert ismét „slágerré” emelt gondolatával folytatom[10], melyben három féle magyart különböztet meg: a hatalmat kiszolgáló, a hatalommal szembenálló és a hatalommal megalkuvó magyart.

Wass Alberttel kapcsolatban mindenkinek tudnia kell, hogy az a kő, ami megmarad, bármilyen szennyes víz is csap át fölötte[11], az a Szent Hagyomány, amelyet Árpád öröksége adott át mindannyiunknak. Akinek kétsége lenne e megállapítás igazságáról, olvassa el „Hagyatékot”[12].

Mivel semmi sem fehér-fekete, átfedés van a Wass Albert által leírt három csoport között, azért, mert a hatalmat kiszolgálóknak az a feladatuk, hogy a megalkuvókat elszigeteljék a hatalommal szembenállóktól.

Ennek megfelelően a hatalommal szembenállásnak vannak „mintha”-változatai: a hatalmat kiszolgáló mintha-szembenállók és a megalkuvóból szembenállóvá válás útján járva „mintha-szembenállók”, akik az úton lévő megalkuvókat formai eszközök tartalmivá hazudásával el akarják kápráztatni, azt bizonygatva, hogy ők a hatalommal ténylegesen szembenállók.

 

Czeke András egy minap írt levelében[13] a „mintha-szembenállást” tökéletesen szemlélteti:

„Minden esetre érdekes – és ha úgy nézem, szórakoztató -, látni az elhazudott, és eddig rejtegetett hatalmi központok felfedését. Ezek hierarchikus szerkezete CSAK a "nyugati ember" gondolkodási rendjének felel meg, és ahogy egyre magasabb, egyre jobban védett központok is "fényre kerülnek", úgy jutunk egyre közelebb a spirituális  szintekhez, míg végül fel kell ismerni, hogy a "legfelső" vezetést egy MÁGIÁT ALKALMAZÓ, a Sötétség Urával KÖZVETLEN KAPCSOLATOT TARTÓ csoport végezte..... és végzi még egy kicsiny ideig.

Azok a tények, hogy Károly trónörökös már 3 házat (birtokot) vett Erdély-Tündérországban, hogy európai király-találkozó volt húsvétkor Budapesten, hogy hirtelen támogatott lett a Magyar Királyság gondolata, hogy a hazai sötét szellemi erők kidolgozták a "mi vagyunk az eredeti MAG nép, az igazi MAGYAROK" doktrínát, mind azt mutatja, hogy tisztában vannak azzal, hogy AZ IDŐ lejárt számukra, de megpróbálják AZ ÚJ IDŐKRE ÁTMENTENI magukat, hogy ott is elvethessék "magukat"!

 

Az az agymosás, amely a legfelső spirituális szintek létét és a Világ működésében betöltött feladatukat igyekezett leplezni, nem hozott teljes eredményt, hiszen egyre több ember indult el a megalkuvók csoportjából a szembenállók csoportja felé.

Ezért vetették be a Sötétség Urával közvetlen kapcsolatot tartók a lélekmosás fegyverét.

A magyar ember génjeiben őrzi a Szent Korona Értékrenddel kapott Lélek Fényét. A Fényt kell elhalványítani, hogy ne tudja az anyagi Világot (benne az ember testét és szellemét) a Teremtő akarata szerint uralni és formálni – ez a lélekmosók feladata.

 

Amíg lehetett, igyekeztek elriasztani az embereket a Szent Koronától, azzal, hogy az a királyság, a feudalizmus és a kizsákmányolás jelképe. Csakhogy a gén által vezérelt „józan paraszti ész” – a szentkoronaiság – felülkerekedett a megalkuvó magyarokban, és érezték, hogy nem igaz az, amit tudatukba mostak. Keresni kezdték tehát a tudatosulható Igazságot. A hatalom kiszolgálói közül a mintha-szembenálló szerepét kapott farizeusok ezért kezdtek a lelkek átmosásba.

Nemrég még a Szent Korona Értékrend szakrális személlyé vált jelképét tárgyként akarták ezeregyszáz évre rövidített hagyományaink őrzőjeként feltűntetni. Ezt nem fogadta el a „józan paraszti ész” a vele alkotott kettős egység másik részeként.

Legújabban kiegészítik a Szent Korona tárgyiasítását az ezeregyszáz év társadalmi együttélésének szabályaival, a „Szent Korona Tannal”, arra hivatkozva, hogy ez az egyetlen írott bizonyítékokkal alátámasztott értékrend.

Ez a szemlélet elfogadható a jelenlegi világi helytartók és a judeokeresztény vallás, sőt a tiszta judaizmus számára is, hiszen a „szeretetre” hivatkozva lemond önvédelmi kötelezettségünkről. Ennek köszönhető, hogy a Szent Korona Tant képviselő Tóth Zoltán József államtitkári címet kapott a globalizmus helytartójaként működő kormányban.

 

Tudnia kell mindenkinek, hogy a Szent Korona Értékrend Szent Korona Tanná torzítva valóban azt jelenti, amivel igyekeztek elriasztani az embereket a Szent Koronától: királyság, tulajdon (birtoklás) alapján kialakuló elnyomás és kizsákmányolás.

 

Ez pedig annak az alap-eltérésnek a következménye, amivel a magukat hatalommal szembenállónak láttató hatalmat kiszolgálók igyekeznek átalakítani a génekben élő Szent Korona Értékrendet.

 

A Világ Teremtettsége, vagyis egy anyagtalan erő mindenekfeletti hatalma nem kétséges mindazon emberek előtt, akik vették a fáradtságot és megismerték azokat az őstörténeti forrásokat, amelyek a materialista világszemlélettel ellentétes gondolatokat hordoznak. Azok pedig, akik megismerték a Szent Koronát, mint Isteni Alap-értékrendet, és ez alapján annak fizikai megjelenését szakrális jelképként értelmezik, azt is tudják, hogy örök és változtathatatlan értékrendi alapot ad. Ahogyan Tóth államtitkár úr mondja: „A Szent Korona szuverenitása ezzel ellentétben azt is jelentette, hogy vannak örök igazságok, értékek, amelyeket sem a király, sem a nép nevében nem lehetett vitatni. Ugyanis nem mi hoztuk létre azokat, hanem tőlünk függetlenül is léteznek és ezért nem vitathatóak, hanem követendőek. Erre a korona egyedülállóan szent jellege mutat, amely elfogadja azt az ősi emberi tapasztalatot és tudást, hogy létezik egy örök, tökéletes teremtő erő, Isten, akihez értékek kötődnek, melyek betartása az üdvösséget és nemzetünk megmaradását is garantálják.”[14]

 

Tóth Zoltán Józseffel személyes ismeretségben vagyok, és úgy gondolom, kölcsönösen tiszteljük egymást, hiszen több beszédében, írásában hivatkozott a Szent Korona Értékrend alapvetésére, a Szabadság Alkotmányának öt pontjára – igaz (másokhoz hasonlóan) a forrás és az idézet rendszerbeli helyének megjelölése nélkül. Én pedig mindig úgy beszéltem róla, mint egy olyan fiatalemberről, aki igyekszik kilépni a dogmatikus keretek közül azzal, hogy közelít a Szent Korona Értékrend lényegének megismerése felé.

Tévedtem.

Igaz, hogy a Magyar Demokrata 2009. október 22-i, vele készült interjújában összefoglalta a Szent Korona alkotmányossági hatását, helyesen megállapítva, hogy a Szent Korona szuverén, szemben a királyságokkal, ahol a király a szuverenitás megtestesítője.

Amit viszont ebből a helyes alaptételből levezet, az tökéletes bizonyítéka annak, hogy hogyan lehet igazság-elemek közé beékelt valótlanság-darabokkal elhalványítani a Lélek Fényét.

Az ellentmondás a helyes megfogalmazás téves továbbgondolásából ered: a leírtak nem a Szent Korona szuverenitását (függetlenségét, nem korlátozottságát) tartalmazzák, hanem oligarchikus kötöttségét (kizsákmányolók kis csoportjának politikai és gazdasági uralmát) igyekeznek szuverénként megmagyarázni.

 

A napokban kaptam egy írást – a szerző megnevezése nélkül, amihez csatolt anyagokat Iványi Sándor jegyzi – „Alkotmányosságunk védelmében”[15] címmel, amely eszmei alapja szintén a Szent Korona Tan, mint Tóth Zoltán Józsefnek, akire hivatkozik is, viszont támadja a Fideszt, amely által alakított kormány államtitikára Tóth Zoltán József.

 

A Világ Teremtettsége, Isten léte azonos mindkét gondolkodási módban.

A két gondolkodási mód közötti eltéréseket több írásomban kifejtettem, így a gondolkodási mód váltás első részének leírásában[16] és „Az Új Világrend régi-új Bibliája és régi-új Alkotmánya” címűben.

 

Összefoglalva:

 

 

Szent Korona Tan

Szent Korona Értékrend

1.

Ezeregyszáz év

Több ezer (legalább 6000) év

2.

Az egy és ugyanazon szabadság elvét nem teljesíti, ezért szükséges a ius resistendi et contradicendi folyamatos megerősítése

Közszabadság elve érvényesül

3.

Egyszemélyes vezetés

A vezetés kettős egysége (kündü és gyula)

4.

Dogmatizmus (agnoszticizmus)

Teljes tudás és a szabadság kettőben egysége (gnoszticizmus)

5.

1100 év története az alapelvek (alkotmány) alapja, ezért a jogfolytonosság 1944. március 19. szakadt meg

A magyarság történelme az alapelvek (alkotmány) alapja, ezért a jogfolytonosság 973-ban, a Quedlinburgi szerződéssel szakadt meg

Az alábbiakban a hatalomgyakorlás szempontjából közelítem meg az eltéréseket.

 

A Szent Korona Tan nem szól sem Szent Korona Tagokról, sem szabad magyarokról, hanem a társadalmat nemesekre és nem nemesekre osztja.

Kézai Simon Magyar Krónikájában[17] azt írja, hogy „Gyeics (Géza) vezér idejéig”, (többek között) a „mértéktelen bíró” „letétele” (visszahívhatósága), mint hun hagyomány élt, és a nemes – nem nemes megkülönböztetés Géza idején kezdődött, a „jövevény nemesek” befogadásával egy időben. A nemesség – nem nemesség megosztottságának kialakulását, mint elképzelhető (általa is vagylagosnak minősített) lehetőségként írja le („különben, miután minden magyar egy apától s egy anyától származott, hogyan mondhatnák egyiket nemesnek, másikat nem nemesnek, ha illy esetekért elmarasztalva nem lett volna szolgává.”). A szuverén Szent Koronát oligarchikussá gyalázni igyekvő királyok – szín tiszta oligarchikus vonásként - nemesi címet adományoztak a hozzájuk – és nem a Szent Koronához – hű kiszolgálóknak, tehát ugyanolyan mércével mérték a magyarság magyar nyelvű árulóit, mint a jövevényeket. Ezzel, ha akarták, ha nem, cáfolták azt a megosztottság-kialakulási elméletet, amit Kézai mester írt le.

A hatalom idegeneknek történő átadása, a Szent Korona szuverenitásától történő megfosztásának cáfolhatatlan bizonyítéka az a tény, hogy Géza nemcsak befogadta, hanem a Quedlinburgi Szerződés értelmében behívta a „jövevény nemeseket”[18], hogy Szent Hagyományainkat, Árpád örökségét ki tudja törölni az államalapító száznyolc magyar nemzetség lelkéből[19].

Mint tapasztaljuk, ez a „génsebészeti beavatkozás” nem sikerült, mert a szentkoronaiság genetikai kódja éppúgy, mint annak Ura, a Szent Korona Értékrendje örök és változtathatatlan.

 

Ez a legfontosabb tudatosulható Igazság, amelynek minden más csak következménye.

 

Következménye az is, hogy nem elég az, hogy minden, ami a Szent Korona Országának földjén, földje alatt, földje fölött van örök és elidegeníthetetlen (jogi szakszóval: forgalomképtelen), hanem ki kell mondani: ezeket a Szent Korona tagjai (vagyis az államalapító és az államalkotó nemzetek tagjai) kizárólagosan birtokolhatják.

Következménye a Szent Korona tagok kizárólagos hatalomgyakorlásának kettős egysége és feloldhatatlan felelőssége.

Következménye az, hogy minden magyar érték kizárólag magyar érdekeket szolgál.

És következménye, hogy a szabadság védelme a Szent Korona minden tagjának kötelessége.

 

A tudatosult Igazság miatt nem lehet kétséges, hogy a „józan paraszti ész” elveti a Szent Korona Tant, ami nem a szerves egységre épül, hanem a hatalom kiszolgálóinak és a hatalom kiszolgáltatottjainak örök szembeállítására.

 

A közvetlen felelősség megszűntét és a hatalom idegenek kezébe adását azért fontos kiemelni, mert ezek mutatják, hogy Gézáig működött az a felelősségi rendszer, amit a Szent Korona Értékrend hatalmi[20] és kiválasztási[21] szabályai határoztak meg, és a szabad magyaroknak (a Szent Korona tagoknak) egy és ugyanazon szabadságot (ezen belül kizárólagos hatalomgyakorlási jogot) biztosítottak.

A hatalmi és a kiválasztási szabályok természetessé teszik, hogy Gézáig a csorbítatlan szabadság, annak feltételeinek biztosítása és védelmének kötelezettsége jelentette a Szent Korona függetlenségét, vagyis a Szabadság Alkotmányát[22]. (Méltányolom, hogy Iványi Sándor – és többen mások – átvették a Szabadság Alkotmányának öt pontját. Ugyanakkor a közlési tisztesség jegyében szeretettel kérek mindenkit a forrás megjelölésére és – a logikai zártság – vagyis a pontok sorrendjének megőrzésére.)

A Szent Korona Értékrend adja az államalapító magyarság és az ezt az értékrendet elfogadó államalkotó nemzetek minden tagja (a Szent Korona tagok), valamint az érdekeik összehangolását, védelmét szolgáló állam szabadságát, amely éppúgy örök és változtathatatlan, mint az értékrendjüket adó Szent Korona.

 

Az is természetes, hogy a társadalom lelki, szellemi és fizikai változása a szabadság kiteljesedésének más és más módszereit igényli, ezért történelmi korszakonként újra kell értelmezni azokat az irányelveket, amelyek a Szabadság Alkotmányát érvényesítik, vagyis az irányelveket tartalmazó Alaptörvényt[23] történelmi időszakonként újra kell gondolni.

Nem nehéz kikövetkeztetni, hogy a mindenkori fejlettségnek megfelelő irányelvekkel „kormányozták magokat községben” a hunok[24] - „Gyeics (Géza) vezér idejéig”.

Azt pedig, hogy a nemzetségek milyen együttélési szabályok szerint élték életüket, az irányelvek alapján készült „saját törvények” határozták meg – természetesen „Gyeics (Géza) vezér idejéig”.

 

Így épül tehát fel Szent Hagyományaink társadalmi együttélési (jog) rendszere: Alkotmány – Alaptörvény – Helyi szabályozások.

Annak érzékeltetésére, hogy a Szent Korona Értékrend és a Szent Korona Tan alapvetései miben különböznek, hasonlítsuk össze a két gondolkodási mód fő (alkotmányos) vonásait:

 

Szabadság Alkotmánya

Rabság Alkotmánya

Magyarország örökké szabad.

Magyarország sohasem lesz szabad.

A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez, amely nem szűntethető meg és nem korlátozható.

A Szent Korona tagjai soha nem fognak azokkal a szabadságjogokkal rendelkezni, mint a hatalmat bitorló idegenek és helytartóik.

Ami a Szent Korona Országa földjén, földje alatt és földje felett van, a Szent Korona örök és elidegeníthetetlen alkotórésze, amelyet csak a Szent Korona másik alkotóeleme, a Szent Korona tagjai birtokolhatnak.

A magyar föld, és ami alatta, felette van, valamint a magyar szellem, a magyarság javai és jogai örökké és elidegeníthetetlenül a megszállók tulajdonában vannak, és felettük birtokjogot is csak a megszállók és helytartóik gyakorolhatnak.

Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja.

Minden magyar érték a megszállók érdekeit szolgálja.

Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni.

Azokkal a Szent Korona tagokkal szemben, akik ellentmondanak és ellenállnak a diktatúra értékrendjének, a megszállóknak és helytartóiknak nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni.

Alkotmányozni – vagyis alap-értékrendet meghatározni – csak annak áll módjában, aki a hatalmat birtokolja.

Így tehát csak szuverén rendszer rendelkezik ezzel a joggal.

Magyarországon oligarchikus rendszer van, tehát csak akkor lesz képes alkotmányozni, ha szuverenitását (szabadságát, függetlenségét) visszaszerzi.

 

Ehhez szükséges a három radikális lépés:

 

1. EU tagságunk megszűntetésével jogalkotási, társadalomszervezési és gazdasági függetlenségünk visszavétele.

2. NATO tagságunk megszűntetésével védelmi és külpolitikai függetlenségünk visszavétele.

3. Hatalomgyakorlási jogunk visszavétele: a Szent Korona tagság azonos az állampolgársággal.

 

A mintha-szembenállók onnan ismerhetőek meg, hogy „radikálisnak” mondják magukat, de csak a hatalom következményeivel szemben lépnek fel határozottan, törvényes és féltörvényes eszközöket használva, de az okot (az EU- és NATO-tagságot, valamint az idegenek hatalomgyakorlását) nem akarják megszűntetni.

 

A mintha-szembenállók persze mondhatják azt is, hogy az ok fennmaradása esetén is módunk van alkotmányozni, vagy egy hatályon kívüli értékrend jogfolytonosságát visszaállítani. Mondaniuk is kell, hiszen a Szent Korona Alkotmányának visszaállítása alapkövetelmény azok részéről, akik a megalkuvókból szembenállókká válás útjára léptek.

 

A józan paraszti ész szentkoronaisága meg fogja gátolni a mintha-szembenállóknak ezt a mesterkedését.

 

És végül ne feledjük, hogy a Szent Korona a Lélek Fényét adja át a Szent Fokosnak, amely ezen keresztül uralja és formálja az anyagot.

Tehát a tudatosulható Igazság része az anyagi világ (gazdaság) uralása és formálása is a Szent Korona értékrend szerint.

 

Ezt egy összehasonlító táblában érzékeltetem a jelenlegi neoliberális-oligarchikus és a szuverén gazdaság összevetésével (részletes elemzés a paradigmaváltás 3. részében olvasható[25])

 

 

Neoliberális-oligarchikus (a Lisszaboni Szerződés alapján)

Szuverén (a Szent Korona Értékrend alapján)

1.

Négy liberális alapelv

Minden a Szent Korona tulajdona

2.

Kizárólagos hatáskörbe utalt területek

Minden magyar érték a magyar érdeket szolgálja

3.

A kizárólagos hatáskörrel megcsonkított önrendelkezés (szubszidiaritás)

Alulról épülő közszabadság

4.

Tiltó rendelkezések

Kötelezettségek és jogok összhangja

5.

Kozmopolitizmus (világpolgárság)

Szent Korona tagság

 

____________________________

 

Különösen nem lehet egy árnyalatnyi megalkuvást sem tenni a gyökeres változást jelentő Szent Korona Értékrend megvalósítása terén most, amikor államcsőd közelbe került Magyarország[26] a kormány, az IMF és az EU közötti, múlt heti tárgyalás sikertelensége következményként[27], amely hatása már ma reggel jelentkezett[28].

Ez a sikertelenség bizonyítja, hogy a feltételek és lehetőségek hiányoznak a Fidesz választási programjában, majd a kormányprogramban, végül a kormány 29 pontos gazdasági programban tett ígéretek megvalósításához. A Fidesz eddig úgy tett, mintha nem tudná: a Lisszaboni Szerződés kizárólagos hatásköreit csökkenteni, a szubszidiaritás megcsonkítását feloldani, a tiltó rendelkezéseket enyhíteni nem lehet[29], csak szigorítani, mint például a mezőgazdaság eddigi megosztott hatáskörbe sorolását kizárólagos hatáskörré tenni. -->

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://akoronaorszaga.blog.hu/api/trackback/id/tr82166954

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása