HTML

A Szent Korona Országa

Bemutatjuk, milyen is lehet(ne) az élet a Szent Korona országában, ha a Gondoskodó Magyarország terve szerint élnénk és dolgoznánk. A gondolkodási módunk alapvető megváltoztatását igényli e képzeletjáték - szerintünk érdemes! Különösen azért, mert a választási csatározásból ki sem látszunk, holott ez olyan fölösleges energia, idő, pénz... Ugyanis a rendszer maga hibás.... Csináljunk másikat! Már látszik: a választások utáni időszakban még aktuálisabbá vált a Szent Korona rendszerének megismerése, gyakorlatba való átültetése. Lássunk tisztán!

Friss topikok

Az új világrend régi-új Bibliája és régi új Alkotmánya

2010.06.26. 08:26 életfa

Az Új Világrend régi-új Bibliája és régi-új Alkotmánya

 

Ma, amikor a sírba szálló világrendi szigorítja a diktatórikus intézkedéseket Magyarországon az Orbán Helytartósággal és a Helytartótanács „ellenzéki” tagjai kénytelen asszisztálása mellettii, Európábaniii, és az EU minden tagországábaniv hatalmat bitorló Helytartóságokhoz hasonlóan,

amikor a sírba ereszkedő világrend csillagháborús fegyverrelv, háttérben működővi és nyilvánosságra lépni szándékozóvii világkormány-előkészítő összeesküvése egy, a jelenleginél is torzabb világrendet vetít előre,

amikor a sírba ereszkedő világrend kiépített szervezeteivel igyekszik az erőszakos politikai és gazdasági hatalomszerzés- és megtartás (terrorizmus) eszközeinek maradékát egy végső világpusztításra használniviii,

amikor a sírba ereszkedő világrend az Új Világrend gondolkodási módjának (paradigmájának) egyedüli és elkerülhetetlen hordozóját, a Szent Koronát igyekszik lényegétől megfosztva utolsó napjai igazolására alázni,

és amikor a természettudományos bizonyítékokix, valamint a természeti katasztrófák egyaránt igazolják azt, amit a maja naptár ennek a Csillagévnek az utolsó Napéveire meghatározottx,

 

akkor éreznie kell mindenkinek: eddig legalább százezer magyar ember kapta meg a látás kegyelmét, de nem pusztán saját továbbélésére, hanem arra, hogy azok közül, akik a rácsok közé szorított szabadságot nézik, de még nem látják magukénak, minél többeknek adja át a továbbélés feltételeit, vagyis a teljes tudás és szabadság kettős egységét, hűen atyai eleink – és az emberiség - legnagyobb értékéhez.

 

_____________________________________

 

A látás kegyelmében részesülők legelső feladata a tiszta alap továbbadása. Láttatni kell, hogy a Szent Koronából eredő Lélek Fénye nem homályosítható el sem meghamisított, sem megmásított ál-értékekkel. Nem homályosíthatja el a sírba ereszkedő világrendszer két lelki pillére, a neoliberalizmus kiszolgálását megengedő Szent Korona Tan és a kereszténynek mondott, de idegenek szolgálatába állítással értékvesztetté vált judeókereszténység.

 

Ezek lelki hályogjának eltávolítása a legfájdalmasabb önműtét mindannyiunk számára, hiszen az agymosás eredménye a HAARP-jelenség leállításával viszonylag gyorsan tisztítható, éppúgy, ahogyan a természeti katasztrófák által ütött seb is beheged a természet öngyógyító erejével, de a lélek ezeregyszáz éves kilúgozása belemarja és a szabadság-hiányt elfogadó megalázottság átjárja nemcsak lelkünket, hanem szellemünket és testünket is.

Fájdalmas azt tapasztalni, hogy környezetünket is tisztítani kell, nemcsak önmagunkat. Családunkat, ismerőseinket, környezetünket egyaránt át kell alakítanunk, vállalva azokat a sebet ejtő személyi, kapcsolati következményeket, amelyeket a tisztítással járnak. Fel kell készülnünk arra, hogy nem mindenki akar látóvá válni! Sokak karmája ezt most nem is engedi meg.

 

A Szent Koronával kapott küldetésünk nem csak értünk van, hanem mindenkiért. A Szent Koronát az emberiségnek adta a Teremtő, rajtunk keresztül. Ez nem érdem, hanem kötelezettséget adó felelősség.

Ezért kell a Szent Koronát a judeokereszténységgel a most elmúló világrendszer szolgálatába állító szennyeződéstől megtisztítani, úgy, hogy a búvópatakként irányító Szent Korona sugallatára átmentett tiszta értékek ne szenvedjenek sérülést.

 

Az utóbbi napokban többek által hivatkozott „Főpapi Tanácskozás A Vallások Közötti Párbeszédről” c. Pásztori Figyelemfelhívásxi nem jelent valós közeledést a keresztény (pontosabban: katolikus) egyház részéről az Egyistenhívő vallások egyesülése felé.

 

A Figyelemfelhívás két fő jellemzője:

1. A párbeszéddel nem összehangolást (koordinációt), hanem összevonást (integrációt) – vagyis lelki gyarmatosítást (ld. föderatív Európai Unió) - akar elérni, azoknak a Kinyilatkozásoknak az érvényre juttatásával, amelyek alapja „A Katolikus Egyház Katekizmusaxii szerint - az Ószövetség szavaival -: „Isten kiválasztja Ábrámot, meghívja őt” (59. pont) és „Isten saját népévé formálta Izraelt” (62. pont).

2. „Hagyományos vallás” körét földrajzilag Ázsiára, Amerikára, Óceániára – és belső hivatkozással egy korábbi Figyelemfelhívásra – Afrikára korlátozza, vagyis a benne írtak Európára és Ausztráliára nem vonatkoznak.

 

Az a szemlélet, ami a (judeo)kereszténység „Bibliájának” ószövetségi részében megnyilvánul, ellentmond a II. Vatikáni zsinat „Dei Verbum” dogmatikus konstitúciójának (12. jegyzet):

Istennek a maga jóságában és bölcsességében úgy tetszett, hogy kinyilatkoztatja önmagát, és tudtunkra adja akaratának szent titkát, mely szerint az embereknek Jézus Krisztus, a megtestesült Ige által a Szentlélekben útjuk nyílik az Atyához, és az isteni természet részesei lesznek.”

Ez a szemlélet ellentmond annak is, amit XXIII. János pápa a II. Vatikáni Zsinatról kiadott "PENITENTIAN AGERE" című Encyclicában megfogalmazott:

Tele a fejük spekulatív dogmával és az ószövetség idejét múlt és megcáfolt antropomorfista nacionalizmusával, beleizzadnak szegény elneveltek, hogy kihozhassák az Isten egyetemes szeretetét, a minden népeknek adott természeti jogokat és a krisztusi univerzalitást.

Vagyis az ókori nívón mozgunk ma is, amikor a pozitív tudományok, mint az archeológia, antropológia és geológia, nemkülönben más, mint a megtalált sumér első Biblia (Ur, 1954. Dr. N. Kramer: Parallel Biblia, 1956), mindent világosan feltártak és megmagyaráztak. Senki sem érti ezt a maradi és már kimúlt ószövetségi fontosságot, ami nagyrészt egy összelopkodott és átírt ókori hagyománynak és letűnt népnek, a Sumér, Akkád, Káld, Babyloni népnek megmásított történelme. Szóval kötve vagyunk valami ósdi judaizmussal és nekünk nem elég Krisztus, az Istennek fia...”xiii

 

Annak bizonyítására, hogy Jézus zsidó származása a legnagyobb és meghatározó történelemhamisítás, elég azt tudni, hogy a „Sumér első Biblia”xiv a ragozós arámi nyelven íródott, ami Jézus anyanyelvexv. (Az igaz, hogy Ábrahám arámi nyelven beszélt és írt, hiszen az akkori Babilóniában ez volt a beszélt nyelv, azonban minőségében egy dolog egy nyelvet megtanulni és egy másik abba beleszületni. Ma Magyarországon képletesen és ténylegesen mindenki magyarul (az államalapítók és államalkotók – a Szent Korona Tagjai - nyelvén) beszél, de azok gyakorolják a hatalmat, akik nem beleszületettek a magyar nyelvbe, hanem megtanulták azt. Ezért kell a beleszületetteknek kizárólagosan gyakorolni a hatalmat, éppúgy, ahogyan az arámi nyelvbe beleszületettek gyakorolták a hatalmat Ábrahám idején Babilóniában, és amikor az arámit tanulva beszélők át akarták venni a hatalmat, kiűzték azokat onnan.)

Akit nem győzik meg Jézus származásával kapcsolatban az előzőek, olvassa el János evangéliumát. Segítek:

Nézz utána és megbizonyosodsz, hogy Galileából nem támad próféta.” (7:52)

A zsidók körülvették és kérdezték tőle: „Meddig tartsz még bizonytalanságban minket? Ha te vagy a Messiás, mondd meg nekünk nyíltan.” „Mondtam már nektek - felelte Jézus -, de nem hiszitek. A tettek, amelyeket Atyám nevében végbeviszek, tanúságot tesznek mellettem. Mégsem hisztek, mert nem vagytok juhaim közül valók.” (10:24-26)

Jézus ezt válaszolta: „Ha Isten volna az atyátok, akkor szeretnétek engem. Mert az Istentől való vagyok, tőle jöttem. Hisz nem magamtól jöttem, hanem ő küldött. Miért nem értitek beszédemet? Azért, mert nem vagytok képesek meghallani a szavamat. A sátán az atyátok, és atyátok kedvére igyekeztek tenni, aki kezdettől fogva gyilkos, nem tartott ki az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor hazudik, magából meríti, mert hazug és a hazugság atyja.” (8:42-44)

„Azért mondtam el ezeket, nehogy megbotránkozzatok. Kizárnak benneteket a zsinagógákból, s eljön az óra, amikor az, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz vele az Istennek. Így fognak veletek bánni, mert nem ismerik sem az Atyát, sem engem.” (16:1-3)

 

Akik kizárják Jézus követőit a zsinagógákból, akik nem fogadták el Őt Messiásnak, azoknak nem Isten, hanem Sátán az atyjuk – Jézus szerint. A Sátán Írásai – amelyek a gyűlöletet sugalljákxvi - hogyan lehetnének a Teremtő szereteten alapuló Kinyilatkozásainak alapjai, amelyeket a Krisztusi Tanítás közvetít? Nem inkább Jézus beleszületett anyanyelvén írott – és természetszerűen születésétől kezdve ismert, tanult – Mennyei Bölcsesség Szaván alapult tanítása, vagyis azon a teljes tudáson, amely a szabadsággal kettős egységben az emberiség legnagyobb értéke? Ki meri azt állítani, hogy Jézus minden élethelyzetre választ adó Kinyilatkozás-továbbadásának alapja nem a káld-arámi nyelven értelmezett „Biblia”?

 

Ezt a Bibliát visszaadjuk a római egyház fejének, mert ezzel a könyvvel irtották ki népünket azok, akik ezt ’vallásunknak’ hozták.” – ezekkel a szavakkal adták vissza a perui indiánok a 2002-es pápai látogatáskor II. János Pál pápának azt a Bibliát, amit a Teremtő Kinyilatkozásaként akar 1993-ban ismét rájuk kényszeríteni a Pásztori Fegyelemfelhívás.

 

Az új világrend gondolkodási módját (paradigmáját) a kereszténységre kell építeni, de nem a judeokereszténységre és az Ószövetségnek nevezett Tórára, hanem a Krisztus-követő kereszténységre, a tiszta Egyistenhitre.A kereszténység nem vallás. A vallás történeti és társadalmi és szellemi eredetű, dogmatikával és papi szervezettel és szertartásokkal. A kereszténység a normális létben való magatartásról szóló tanítás.” – ahogyan Hamvas Béla tanít bennünket - általában szemérmesen elhallgatott - Patmoszxvii c. esszékötetében. Ezt a tiszta létérzést adta a Teremtő legfőbb Kinyilatkozásaként nekünk Jézus: „Jézus soha senkit sem szólított meg dialektikusan (itt: a valóság ténye és a valóság észlelésének a ténye között fennálló ellentét), és soha nem beszélt tárgyi kérdésekről, és nem vitatkozott, és nem bizonyított, hanem mindig az ember lényét érintette meg. Nem érvek. Nem védelmi rendszerek. Nem kérdések; nem, hogy bűnös, vagy bűntelen. Most hozzád beszélek, megnyíltam neked, és nyílj meg nekem. Eressz engem magadba, ahogy én téged magamba eresztelek.” (ld. előbb).

 

Azért, hogy a Krisztusi tanítás érvényesüljön, vissza kell állítanunk valós alapjával, a Mennyei Bölcsesség Szavával alkotott kettős egységet ahhoz, hogy erre az örök és változtathatatlan szegletkőre, mint Bibliára építkezhessünk.

________________________________________

 

A Pásztori Figyelemfelhívás (11. jegyzet) nem beszél az európai (így a magyar) „Hagyományos vallásokról”. Ennek ellenére megállapításai nem földrészre korlátozódnak, mintegy bizonyítva, hogy a „Hagyományos vallások” összefüggő rendszert alkotnak, mert azonos alapokon állnak:

Általában a Hagyományos Vallások tisztán hisznek az Egyistenben, a Legfelsőbb Létezőben, AKI-t ilyen nevekkel tisztelnek még meg, mint “A Nagy Szellem”, “A Teremtő”, „A Hatalmas”, “A Hatalmas Szellem,” “Az Isteni”, „Az Érzékekfölötti”, “Aki Fent Lakik”, “A Menny”, stb”

Erkölcsi törvényeknek azok számítanak, amelyeket nemzedékek adnak tovább és a felmenők és az ősök, esetleg Maga Isten kérnek számon.

A Hagyományos Vallások nem kinyilatkoztatott könyvek tiszteletén alapulnak. Nem is hittudományi vagy bölcseleti elméleti megállapításokban jelennek meg. Gazdag tartalmuk és sok értékük gyakran szertartásokban, közmondásokban, viselkedésben, szokásokban, és kapcsolati szabályokban találhatóak meg. Ritka az, amikor egyetlen alapítóhoz vezetik vissza magukat.” (3. A Hagyományos Vallások Elemei)

A hagyományos társadalmakban a szentségnek nagy jelentősége van. A vallás annyira áthatja az életet, hogy már nehéz a vallásos részeket a helyi szokásoktól megkülönböztetni. A hatalom nem világi fogalom, hanem szent bizalmon alapuló viszony. A Hagyományos Vallások embere nagy figyelmet szentel a Földnek. Tiszteli az életet és megünnepli a fontos állomásokat: születés, felnőttkorba lépés, házasság, halál. Erősen érzékeny a család szentségére, amely a gyermekek szeretetét is magában foglalja, illetve az idősek tiszteletét, és az ősökkel való kapcsolatot is. A jelképek a láthatatlan világ kapcsolatában fontosak. A szertartások iránt természetes szeretet van.” (4. A Hagyományos Vallások néhány Főbb Értéke)

Valamikor a Hagyományos Vallások egységet képeztek a gyakorló emberek műveltségében. Náluk gyakran ugyanazon szót használták a vallásra, a szokásra és a műveltségre is. Ezek az erők és értékek egyben tartották a társadalmakat.

A Kereszténységgel, más vallásokkal, illetve a nyugati kultúrával való találkozás, de leginkább az új tudományok, felfedezések és a városiasodás ezeket a társadalmakat megváltoztatták. Ennek ellenére a Hagyományos Vallások hatása erős maradt, különösen nehéz helyzetekben.” (6. Változások a Hagyományos Vallásokban)

Ezekkel cáfolja a Pásztori Figyelemfelhívás önmaga megállapítását:

A ’hagyományos’ szó nem a változtathatatlanságra utal, hanem inkább a helyi jellegre.” (2. Mit értünk Hagyományos valláson?)

 

A fő ok, amiért a Főpapi Tanácskozás nem írt Európára vonatkozó Pásztori Figyelemfelhívást a lelkipásztorokhoz, nyilvánvalóan az, hogy nem akarnak párbeszédet olyan „Hagyományos Vallással”, amely a Krisztusi tanítások tiszta alapját adja. Ezek a párbeszédek, mint előzmények (premisszák) törvényszerűen a Teremtő igaz Kinyilatkozásait eredményeznék következményként (konklúzióként), amelyek lényegükben térnek el a Tóra-alapú judeokereszténység Teremtőnek tulajdonított, de az Isteni akarattal szembenálló „Kinyilatkozásokkal”.

 

A neoliberalizmus és az azt megengedéssel támogató judeokereszténység számára egyaránt „legveszélyesebb szélsőség” a Szent Korona, akit az a – XXIII. János által hivatkozott - Sumér-magyar Biblia (14. jegyzet) írt le a Lélek Fényének közvetítőjeként (vagyis a Teremtő Kinyilatkozásait továbbadóként), amelyet a jelenlegi Csillagév utolsó negyedének kezdetétől (Krisztus előtt 4000-től) ismerünk.

Ő az, aki búvópatakként követte történelmünket, hogy amikor szükség van rá, felemelkedjen, és tiszta forrásában megmártózva a szabaddá válás reményének erejét kapjunk felkészülve az Új Világkorszakra. (Bálint Sándor gondolata)

 

A Szent Korona mindazt rendszerben adja, amit a Pásztori Figyelemfelhívás a „Hagyományos Vallások” jellemzőiként meghatározott: „Valamikor a Hagyományos Vallások egységet képeztek a gyakorló emberek műveltségében. Náluk gyakran ugyanazon szót használták a vallásra, a szokásra és a műveltségre is. Ezek az erők és értékek egyben tartották a társadalmakat.

A társadalom szerves egységben élésének alapját adó erkölcsi törvényeket a társadalmi együttélés szabályainak (a jogrendszernek) alapjává teszi a Szent Korona Értékrend. A legnagyobb értéket, a teljes tudás és a szabadság kettős egységét védi mindenek felett.

Tökéletes a Pásztori Figyelemfelhívás megállapítása: „A Hagyományos Vallások nem kinyilatkoztatott könyvek tiszteletén alapulnak. Nem is hittudományi vagy bölcseleti elméleti megállapításokban jelennek meg.” Ezek nem kellenek, mert a Szent Korona belső hangként irányít minden embert. Ezt nevezi a köznyelv „józan paraszti észnek”, ezt nevezte Bálint Sándor „népi katolicizmusnak”, és – mivel a Szent Korona Értékrendjének érvényesülését jelentiígy is nevezhetjük: szentkoronaiság.

Szeretettel üdvözlöm a Katolikus Katekizmus I. Vatikáni Zsinat (1869. december 8. - 1870. október 20.) „Dei Filius” dogmatikus konstitúcióját idéző (alábbi idézetben *-gal jelölt), az agnoszticizmust (és ezzel bizonyos mértékig a dogmatizmust) felülbíráló határozatát: „Az ember természetes értelmével bizonyossággal megismerheti Istent a maga műveiből. Létezik azonban egy másik megismerési rend, melyet az ember a saját erejéből képtelen elérni: tudniillik az isteni kinyilatkoztatás rendje.* Isten teljesen szabad döntéssel kinyilatkoztatja és odaajándékozza magát az embernek. Teszi ezt azáltal, hogy kinyilatkoztatja misztériumát, jóságos tervét, melyet Krisztusban öröktől fogva minden ember számára elgondolt. Tervét azáltal nyilatkoztatta ki teljesen, hogy elküldte szeretett Fiát, a mi Urunk Jézus Krisztust és a Szentlelket.” (12. jegyzet)

Ugyanakkor sajnálom, hogy ez a konstitúció nem érvényesül következetesen, amikor a Krisztusi tanítás alapjait határozza meg (59 – 64. pontok).

A Teremtő Kinyilatkozásai Krisztus tanításain és annak gyakorlati (anyag uralására és alakítására vonatkozó) Szent Korona Értékrendjén (Specie Sacrae Coronae) keresztül tartják egyben a társadalmat, a Pásztori Figyelemfelhívás megállapítását igazolva: „Valamikor a Hagyományos Vallások egységet képeztek a gyakorló emberek műveltségében. Náluk gyakran ugyanazon szót használták a vallásra, a szokásra és a műveltségre is. Ezek az erők és értékek egyben tartották a társadalmakat.”

 

Amikor valami ennyire egyértelműen jó, hasznos és Istent az ember érdekében szolgáló, akkor miért volt (és van) szükség arra, hogy ezek helyére bármit is állítsanak?

Most ez a „bármi” a judeokereszténység és az alapján értelmezett Szent Korona Tan, ami a sírba ereszkedő gondolkodási mód (paradigma) ideológiai (Soros György szerint: hittételi – ez Szabadkőműves kifejezés) részét jelenti.

 

A fentiek alapján nem férhet kétség a következő végkövetkeztetés igazához:

 

Az Új Világrendnek a régi-új, örök és változtathatatlan erkölcsi törvényeket kell a társadalmi együttélés (jogrendszer) alapjává (Alkotmányává) tennie.

 

________________________________________

Az Új Világrend ideológiaixviii, jogixix és gazdaságixx gyökeres (radikális) változást (gondolkodási mód – paradigma – váltást) jelent.

 

Ezt három radikális lépés megtételével érjük el:

 

1. Gazdasági, társadalmi, önszervezési függetlenségünk visszavétele:

Kilépés az Európai Egyesült Államokból (EU-ból), Európai Államszövetség létrehozása

 

2. Külügyi, védelmi függetlenségünk visszavétele:

Kilépés a NATO katonai szervezetéből, tagságunk felfüggesztése a politikai szervezetben.

 

3. Az idegen hatalomgyakorlás megszűntetése:

az állampolgárság azonos a Szent Korona tagsággal.

 

Ehhez a közszabadság elve szerint létrejött Alkotmányozó Nemzetgyűléstxxi kell tartani, a Szent Korona Értékrendje szerint, amely

 

a régi-új Bibliára épülve kihirdeti a régi-új Alkotmányt,

 

és meghatározza atyai eleink hagyományai szerint a hatalomgyakorlás jogi és személyi feltételeit.

 

Ezt kell tennünk Teremtőnk ránk kegyelmezett küldetésének megvalósításaként, az Új Csillagév kezdetéig, 2012. december 23-ig.

 

Kérem – táltos királyunk, Szent László könyörgésével – a Magyar Istenének erőt, megvilágosodást és kitartást adó kegyelmét ahhoz, hogy küldetése teljesítéséhez látóvá váljon a Szent Korona minden tagja.

 

Így kell lennie!

 

Kelt Szegeden, 2010. Napisten havának 24. napján.

 

A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:

Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

 

i „Elvesztettük az erkölcsi tartásunkat (eredeti: „irányunkat, iránytűnket”). A most következő kényszerű összeomlás, katasztrófa vége egy történelmi ciklus lezárása, melynek a végén a mai nagy birodalom a sírba száll!”

„Amint megkezdődik a gazdaság teljes széthullása, ezzel egy időben megkezdődik a nyugati társadalmak egyes szegmenseinek teljes elszegényedése, a globális háborúk és a teljes katasztrófa.” (B. Farell amerikai közgazdász)

(Elemzők: az amerikai kapitalizmus össze fog omlani - jovonk.info 2009, november 18 - 17:20 -

http://jovonk.info/2009/11/18/elemzok-az-amerikai-kapitalizmus-ossze-fog-omlani)

 

A válság máris jelentős károkat okozott a reálgazdaságban, és számos országot recesszióba döntött, de az igazi kihívások csak az elkövetkező hónapokban válnak majd láthatóvá – jelentette ki Wolf Klinz, az Európai Parlament krízis hatásaival foglalkozó bizottságának az elnöke. „Küszöbön áll a társadalmi válság” – tette hozzá.”

(Még csak most jön a feketeleves - 2009. november 19. 05:00|Utolsó módosítás: 2009. 11. 19. 05:00| - http://www.vg.hu/kozelet/tarsadalom/meg-csak-most-jon-a-feketeleves-296831)

 

Soros szerint az euró nem egységes egészként jött létre, mivel a Maastrichti Szerződés csak a monetáris uniót teremtette meg, de elmulasztotta a politikai unió létrehozását.

"Azzal, hogy ragaszkodik a pro-ciklikus politikájához, Németország magát az Európai Uniót sodorja veszélybe. Tudom, ez súlyos vád, de sajnos megalapozott" - mondta Soros György, aki az euró összeomlásának lehetőségét sem tartja kizárhatónak.

A világgazdaság legnagyobb problémája az alacsony kereslet és a magas munkanélküliség.

"Valójában Európában nem valutaválsággal és államháztartási válsággal állunk szemben, ahogy azt sokan gondolják, hanem a bankrendszer krízisével." Ha az európai bankrendszert rendbe tennék és feltőkésítenék, akkor nem lenne spanyol válság sem

Nagytakarítás nélkül a bankrendszerben nem javulhat a helyzet. Egyetlen bank sincs rákényszerítve könyvei kitakarítására, holott "ennek elkerülhetetlenül meg kell történnie"

(Soros: az euró eredendően elhibázott konstrukció, az uniót Németország sodorja veszélybe - http://www.hirado.hu/Hirek/2010/06/23/19/Soros_az_euro_eredendoen_elhibazott_konstrukcio_az_uniot.aspx)

 

ii Ez az akcióterv teljesíti Barroso parancsát:

- Úgy vezeti be a bankadót, hogy fenntartja a költségvetésben szereplő bankmegsegítő (konszolidáló) összeget és a válsággal előírt nyereségből a bankoknál hagy legalább 100 milliárd forintot, így a megsegítő (konszolidációs) összeg növekszik.

- Csökkenti a költségvetési hiányt hozzávetőleg 600 milliárd forinttal. Az akcióterv ismertetése csak azokat az intézkedéseket ismerteti, amelyek a „jól odavágunk” és a „mi aztán az emberek pártján állunk” szlogeneket támasztják alá, de semmilyen szám nem mutatja azt, hogy az adókulcs-változás, az adójóváírás, vagy minimálbérek megadóztatásának mi a hatása – vagyis a megszorításokat nem meri beismerni.

(Magyarországon a Kormány gazdasági akciótervének nevezik a megszorító intézkedéseket - http://szkszhu.szksz.com/Akciotervnevumegszoritointezkedesek.pdf)

 

Június 30-ig a kormány beterjeszti az Országgyűlés számára minden olyan tervét, amely lehetővé teszi az Orbán Viktor miniszterelnök által bejelentett, 29 pontból álló gazdasági akcióterv megvalósítását

Ezeket kell július 19-ig megtárgyalnia a parlamentnek, ami egy "feszített munkatempót" igényel a képviselőktől

(Június 30-ig beterjeszti a kormány az akciótervvel kapcsolatos javaslatokat - http://mti.hu/cikk/485359/)

 

ha kivetik a pénzügyi különadót, minden pénzügyi vállalkozás tovább fogja hárítani, mert nem tudják kigazdálkodni.

(Lassan körvonalazódik, hogy kire, mennyi teher hárul a bankadóval - http://mti.hu/cikk/485642/)

 

elsősorban az unió pénzügyi érdekeinek védelme indokolja az európai ügyészség létrehozását

Az európai ügyészség létrehozásának szükségességét azzal magyarázta, hogy amíg a bűnözők kihasználják a nyitott határok nyújtotta előnyt, addig a tagállamok hatóságai közötti ügyintézés körülményessége a bűnüldözők dolgát nehezíti.

(Az EU költségvetésének tíz százalékát jogszerűtlenül hívják le - http://eu.mti.hu/Pages/News.aspx?id=485557)

 

"Ha az IMF is megállapítja, hogy nem reális a megállapodásban vállalt deficit, akkor dőlhet a magyar dominó"

(Matolcsy: az EU vezetése nem engedett a 3,8 százalékos hiánycélból - http://eu.mti.hu/Pages/News.aspx?id=485507)

 

az Európa 2020 célul tűzi ki, hogy tíz esztendő múlva a kontinensen a fiatalok 10 százalékánál nagyobb arány ne essen ki az oktatási rendszerből, míg Magyarországon a szakképzés reformját tervezik.

Az EU-országok által kialakítani kívánt, úgynevezett közös "gazdasági kormányzásról" azt mondta a magyar kormányfő, hogy az a nemzeti gazdaságpolitikák összehangolását célozza, és problémákat megelőző, illetve kiigazító eszközöket teremt majd. A prevenciót fogja szolgálni, hogy a kormányok még a parlamenti vita előtt be fogják nyújtani az EU-hoz saját költségvetési tervezeteiket - sőt, azok két-három éves perspektivikus terveit is -, így mód lesz az esetleges anomáliák kiszűrésére.

Az uniós intézményekben folyó tervezés során felmerültek olyan elképzelések, hogy a követelményeket megszegő tagállam szavazati jogát akár fel is lehetne függeszteni az unióban. Ezt azonban többek álláspontja szerint nem lehet keresztülvinni a Lisszaboni Szerződés módosítása nélkül.

(Orbán: összehangoltság és egység szellemében tanácskoztak az EU-vezetők - http://mti.hu/cikk/484799/)

 

Orbán Viktor miniszterelnök azt javasolta a Fidesz-KDNP-frakciószövetségnek, hogy Schmitt Pál házelnököt jelöljék, majd válasszák meg államfőnek

(Schmitt Pált javasolta államfőjelöltnek Orbán Viktor - http://mti.hu/cikk/485689/)

 

Rengeteg baljós tünet van azonban, melyek azon irányba mutatnak, hogy a Fidesz vissza fog élni hatalmas parlamenti erőfölényével. Ilyen a horrorszerű médiatörvény-tervezet, egy pártkatona ÁSZ-elnöknek jelölése, a hivatalnokok indoklás nélküli felmentésének szándéka, a legelemibb konszenzusalapok felrúgása alkotmányozási és alkotmánybíró-jelölési fronton. Ezek a demokrácia súlyos minőségromlását jelentik, ugyanakkor nem azonosak a diktatúra létrejöttével. Sajnálatos, hogy nem érti ezt a különbséget Bauer Tamás, aki Népszabadság-cikkében leírja: „Melyik az a rendszer, amelyben minden köztisztség betöltőjét a kormányzó párt választja ki? Ez a pártállam. A pártállamnak éppen az volt a lényege, hogy minden köztisztség betöltőjét az állampárt bízta meg, neki voltak felelősek. A Fidesz most ilyen rendszert alakít ki…

(A sebesült demokrácia főként arra veszélyes, aki megsebzi - http://hvg.hu/velemeny/20100622_sebesult_demokracia#utm_source=hvg_top&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter2010_06_23&utm_content=top3)

 

Brüsszeli közleménye szerint az uniós bizottság úgy találta, hogy az intézkedések "összhangban vannak a pénzügyi válság leküzdéséhez útmutatóul szolgáló közleményeivel az állami támogatásról". Jóváhagyta a bizottság a német banktámogatási csomag meghosszabbítását is, ugyancsak ez év végéig.

(Jóváhagyta az EU a magyar banktámogatási csomag meghosszabbítását - http://eu.mti.hu/Pages/News.aspx?id=485721)

 

 

"Reméljük, teljesíteni tudjuk a Bajnai-kormány által tett vállalást, amely 3 százalék alá vinné a költségvetési deficitet" jövőre

az előző kormány egyes tisztviselői is elismerik, és a kutatóintézetek is úgy gondolják, hogy még az idei 3,8 százalékos hiány teljesítése is "nagyon-nagyon nehéz lesz ... és (azt látjuk), hogy a nemzetközi feltételek kedvezőtlenebbé váltak annál, mint amivel a költségvetés tervezésekor kalkuláltak".

az euróövezeten kívül EU-tagállamok egyike sem vázolhat fel olyan gazdaságpolitikai tervet, amelyben nincs legalább egy hozzávetőleges időpont az eurócsatlakozással kapcsolatban

"valahol 2014-2015 környékén" alakult ki. "Ha tartani tudjuk, amit a korábbi kormány vállalt, akkor (ezek az időpontok) nem kizárhatók, azzal együtt is ..., hogy a nemzetközi környezet azóta jelentősen romlott"

A politikus igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy Magyarország törekszik-e az IMF/EU-hitelmegállapodás meghosszabbítására. "szeretnénk elfogadtatni velük azon céljainkat, amelyek révén Magyarország a lehető leggyorsabban csatlakozhat az európai fellendüléshez, amikor az elkezdődik".

Simor András bankelnök havi 8 millió forintos fizetése nagyon magasnak számít ma Magyarországon. Azonban "ha konfliktusok vannak, le kell ülni, és tárgyalni kell" - mondta. Navracsics szerint "ha a miniszterelnök úgy érzi, hogy ideje tárgyalni a központi bank (elnökével), minden bizonnyal kapcsolatba lép vele".

(Navracsics: a kormány jövőre 3 százalék alatti hiányt remél - http://mti.hu/cikk/485871/)

 

"A magyar külpolitika egyik nagyon fontos célja, hogy a transzatlanti párbeszédet minden lehetséges területen előmozdítsa, nemcsak a biztonságpolitikában, hanem a gazdasági együttműködés, netán a törvényhozások harmonizációja terén is"

az Európai Unión belüli feladatok megoldása érdekében a szélesebb értelemben vett közép-európai együttműködést energiaipari téren is erősíteni kell.

külügyminiszteri látogatás fő célja annak megerősítése, hogy az új magyar kormány elkötelezett az amerikai-magyar stratégiai szövetségesi kapcsolatok, a sok szálon futó együttműködés további erősítése mellett, és kész aktív részt vállalni a közös kül- és biztonságpolitikai kihívások kezelésében.

(Martonyi János külügyminiszter tárgyalásokat kezdett Washingtonban - http://mti.hu/cikk/485872/)

 

iii A szabványosított vásárlóerő számítási mód (Purchasing Power Standards, PPS) alapján 2009-ben a legmagasabb egy főre jutó GDP, az átlag 268 százaléka Luxembourgban volt, a legalacsonyabb pedig, 41 százalék, Bulgáriában. Az átlagtól 10 százalékponton belül tért el felfelé Finnország, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, lefelé pedig Ciprus és Görögország.

(A magyar egy főre jutó GDP az uniós átlag 63 százaléka - http://mti.hu/cikk/485368/)

 

"a felmérés eredményei megerősítették, hogy a szegénység nagy jelentőségű probléma az EU-ban, és a jelenlegi gazdasági és pénzügyi helyzet tovább ront a helyzeten. A válság érezteti hatását: az európai polgárok jelentős hányada ma nehezen jön ki fizetéséből."

A bizottsági közlemény szerint általánosan elmondható, hogy az uniós polgárok úgy érzik: a szegénység tavaly "minden szinten növekedett".

(Szegényedőnek érzi a lakosság az EU-t - http://eu.mti.hu/Pages/News.aspx?id=485538)

 

a csúcson kívánatos lenne nemzetközi megállapodásra jutni a pénzintézetekre kivetendő adóról, annak érdekében, hogy biztosítható legyen az igazságos hozzájárulás, és az adó egyben ösztönözze a bankokat a rendszerkockázatok megelőzésére.

egy olyan globális adó bevezetésével kapcsolatos megállapodást is kidolgoznak, amely a pénzügyi tranzakciókra lenne kivethető. Ez az adó a két politikus véleménye szerint kiegészítő eleme lenne pénzügyi ágazat hozzájárulásának.

(Sarkozy és Merkel bankadót és tranzakciós adót akar - http://mti.hu/cikk/485458/)

 

iv Nagy-Britannia viszont mereven ellenzi, hogy az Európai Bizottság vagy bármely más EU-testület előzetesen vizsgálhassa, véleményezhesse az EU-tagországok nemzeti költségvetési tervezeteit.

a német pénzügyminisztérium kilencpontos tervezetére, amely szigorúbb büntetéseket követel az EU-beli költségvetési szabályokat megszegő kormányok ellen, a visszaeső szabályszegőktől megvonná a szavazati jogot az EU-fórumokon, és csődeljárás lehetőségét és kidolgozását javasolja államok számára is.

(Nincs egyetértés az EU-ban a költségvetések brüsszeli ellenőrzésében - http://mti.hu/cikk/483896/)

 

Az ország háború utáni történetének legszigorúbb takarékossági programját szinte minden oldalról kritizálták, és bírálatokat fogalmaztak meg azzal szemben a kancellár pártja, a konzervatív CDU egyes magas rangú politikusai is. A takarékossági csomag különösen szociális téren irányoz elő megszorításokat.

(Elutasítja a takarékossági program módosítását a német kancellár - http://mti.hu/cikk/485101/)

 

a fő áfakulcs felemelését 17,5 százalékról 20 százalékra a jövő évtől, különadó kivetését a Nagy-Britanniában működő bankokra szintén 2011-től, az évi 21 ezer fontnál (6,5 millió forintnál) többet kereső közalkalmazottak bérének befagyasztását két évre, és az állami nyugdíjjogosultság alsó korhatárának gyorsított ütemű felemelését 66 évre.

Emellett azonnali hatállyal felemelik 18 százalékról 28 százalékra a legmagasabb jövedelmi kategóriában lévők által fizetett tőkejövedelmi adót.

(Radikális hiánycsökkentő programot hirdetett a brit pénzügyminiszter - http://mti.hu/cikk/485567/)

 

v Az új sugárfegyverrel földrengést, mindenféle ítéletidőt, és terméskiesést lehetne pontosan előidézni, kívánság szerint.

A világuralomra törekvő hatalom az embert az alfa-állapot küszöbén ugyanis 25-ször könnyebben befolyásolhatja, mint normális ébrenléti állapotban!

Az emberek csak vásárolgatnának, eszegetnének, tévéznének, és zokszó nélkül elfogadnák mindazt, amit elébük helyeznek.

Az ionoszféra dinamikus rendszerébe is beavatkozhatna

Szólj hozzá!

Címkék: biblia alkotmány terrorizmus szent korona világrend kettős egység

A bejegyzés trackback címe:

https://akoronaorszaga.blog.hu/api/trackback/id/tr772110970

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása