HTML

A Szent Korona Országa

Bemutatjuk, milyen is lehet(ne) az élet a Szent Korona országában, ha a Gondoskodó Magyarország terve szerint élnénk és dolgoznánk. A gondolkodási módunk alapvető megváltoztatását igényli e képzeletjáték - szerintünk érdemes! Különösen azért, mert a választási csatározásból ki sem látszunk, holott ez olyan fölösleges energia, idő, pénz... Ugyanis a rendszer maga hibás.... Csináljunk másikat! Már látszik: a választások utáni időszakban még aktuálisabbá vált a Szent Korona rendszerének megismerése, gyakorlatba való átültetése. Lássunk tisztán!

Friss topikok

Újabb részterület "felfedezése" a Szent Korona Értékrendből

2010.08.22. 07:29 életfa

 

Ma ismét hírt kaptam a Szent Korona Értékrend gondolkodási módja (paradigmája) egy újabb részének felfedezéséről, ez pedig a magyar gázkincs.

Fontosnak tartom megállapítani, hogy ez kapcsolatban van a tegnapi „felfedezéssel” (A Szent Korona Értékrend pénzügyi rendszerének „felfedezése” - http://szkszhu.szksz.com/100819.pdf).

 

Az energiára vonatkozó alap-szabályozások a Szent Korona jogszabály-tervezete alapján:

 

Magyarország Szabadság Alkotmánya

(http://szkszhu.szksz.com/Moalkotmany.pdf)

 

HARMADIK RÉSZ

A szabadság feltételei

 

3. §

 

(1)     Ami a Szent Korona Országa földjén, földje alatt és földje felett van, a Szent Korona örök és elidegeníthetetlen alkotóeleme, amelyet csak a Szent Korona másik alkotóelemét jelentő Szent Korona tagok birtokolhatnak.

 

(2)     A birtokos jogai azonosak a tulajdonjoggal, kivéve:

a.)   Nem semmisítheti meg a birtokot.

b.)   Nem változtathatja meg a birtok rendeltetését.

c.)   Csak a Szent Korona tagjára ruházhatja át és örökítheti a birtokjogot.

 

4. §

 

(1)     Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja.

 

(2)     Magyar érték minden olyan – (3) bekezdés szerinti - tevékenység eredménye, amelyet

a./   magyar lelki-, szellemi vagy anyagi tulajdonnal,

b./   Magyarország területén,

c./   a Szent Korona tagja, vagy a Szent Korona vendége, illetve azok közreműködése

hozott létre, illetve szolgáltatott.

 

(3)     Csak olyan tevékenység végezhető, amely

a./   eredménye (termék vagy szolgáltatás),

b./   a tevékenység végzéséhez használt eszközök működése,

c./   a tevékenység végzése során keletkezett hulladék

nem károsítja és/vagy veszélyezteti az ember lelki-, szellemi- és testi egészségét, valamint a természetes környezetet.

 

Magyarország Alaptörvénye

(http://szkszhu.szksz.com/Alaptorveny.pdf)

 

84. §

A közüzemi szolgáltatásokhoz való jog

 

(1)     Az alapvető emberi jogokat biztosító közüzemi szolgáltatások térítésmentesek az igénybevevő(k) kora, foglalkozása és a közös háztartásban élők számának megfelelően megállapított határértékig (kvótáig).

 

(2)     A közüzemi szolgáltatásokhoz való jog gyakorlásának feltételeiről és részleteiről „Az állam vezetéséről” szóló főtörvény rendelkezik.

 

„Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény (http://szkszhu.szksz.com/1fotorveny.doc)

85. §

 

(1)     A települési önkormányzatok alapjogai és kötelezettségei egyenlőek.

 

(2)     A települési önkormányzat - „A településekről és társadalmi csoportokról” szóló főtörvény keretei között - a települési közügyek intézése, a települési közszolgáltatási feladatok ellátása céljából a következő önkormányzati alapjogokat gyakorolja:

a)    a település minden lakójára kötelező érvényű rendeletet alkot,

b)    meghatározza szervezeti és működési rendjét,

c)    szabadon társulhat más önkormányzatokkal, érdekképviseleti szövetséget hozhat létre, együttműködhet más országok települési önkormányzataival, és tagja lehet nemzetközi önkormányzati szervezetnek,

d)    gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat,

e)    gyakorolja a birtokjogot az Alaptörvényben meghatározott nemzeti vagyon részek felett,

f)     e célra felhasználható vagyonával és bevételeivel vállalkozást folytathat, amely nem veszélyeztetheti kötelező feladatainak ellátását,

g)    meghatározza éves költségvetését, és annak alapján önállóan gazdálkodik,

h)    a hatáskörrel rendelkező szervtől tájékoztatást kérhet, döntést kezdeményezhet, véleményt nyilváníthat,

i)     önkormányzati jelképet alkothat, helyi kitüntetést és elismerő címet alapíthat.

 

(3)     A települési önkormányzati alapjogok bírósági védelemben részesülnek.

 

(4)     A kötelező feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet a nemzeti vagyon növelésének településre eső része képezi, „A településekről és társadalmi csoportokról” szóló főtörvény szerint.

 

Magyarország Alaptörvénye

(http://szkszhu.szksz.com/Alaptorveny.pdf)

 

118. §

Energiaipar

 

(1)     Magyarországon az energiaipar a Szent Korona tagok által képviselt Szent Korona örök és elidegeníthetetlen tulajdonában és a települési önkormányzatok birtokában van.

 

(2)     Magyarország a szocialista-kommunista és liberális-kapitalista diktatúrában alkalmazott energiaellátó rendszert megújítja, mert az

a./   rossz hatékonyságú, továbbá

b./   természetromboló- és veszélyeztető (atom-, víz- és ásványianyag átalakítás),

c./   központosítottságával

-   biztonsági kockázatot,

-   az önkormányzatiság elvének

sérelmét jelenti.

 

(3)     A Szent Korona értékrend szerinti Magyarország megteremtését követően Magyarország

a./   egy éven belül elkészíti az ország energiagazdálkodásának megvalósítási tervet, amely alapján

b./   négy éven belül elvégzi az átalakítást, amelyhez új energiaszolgáltató rendszert vesz figyelembe (elsősorban alternatív energiaforrásokat).

c./   Az átalakítás fő szempontjai: természetbarát, helyi energiatermelő berendezések új energiaforrások rendszerbe állításával, a Települési Önellátó Rendszer részeként.

 

(4)     Magyarország kiemelten támogatja azokat a kutatásokat, amelyek az energiarendszer átalakításának főbb szempontjait kielégítik, és az átalakítás költségeit biztosítja.

 

(5)     Az állampolgárok hő- és villamos energia ellátást – személyekre megállapított mennyiségig (kontingensig) – állampolgári jogon, tehát térítésmentesen kell biztosítani.

 

(6)     A nem lakossági, illetve az állampolgárok számára megállapított mennyiségen felüli lakossági felhasználású elektromos- és hőenergia ára tartalmazza az előállítási költségen felül az energiahálózat üzemeltetési költségét is;

 

(7)     A kőolajszármazékból nyert energiára két árat kell megállapítani:

a./   Az alapvető életfeltételeket biztosító tevékenységek (egészségügy, élelmiszerek termelése és feldolgozása, közbiztonság, élet- és vagyonvédelem, nemzeti értékek védelme, szállítás) részére megállapított ár nem tartalmaz, míg

b./   az ezen kívüli eső tevékenységek felhasználására kialakított ár tartalmaz

forgalmazási és járulékos (infrastruktúra) költséget.

 

(Részletes: Ipar: http://szkszhu.szksz.com/ipar.html, Szolgáltatás: http://szkszhu.szksz.com/szolgaltatas.html)

 

Az óföldeáki (makói) és penészleki földgáz-, valamint a somogyjádi olajmezővel kapcsolatban 2006. és 2008. között jelentek meg hírek a hivatalos médiában, amelyek közül néhány már nem érhető el a forrás-helyen[1]. 2007. február 26-án az Egri Szent Fokos Szövetség szervezésében jelképesen visszafoglaltuk a Szent Korona nevében[2].

 

Meg kell jegyeznem, hogy nagyszerű, ha így haladunk: amennyiben minden nap egy-egy Szent Korona Értékrend-elemet felfedez valaki, akkor egy hónap alatt a Szent Korona Értékrend minden része ismert lesz és már csak az lesz a dolgunk, hogy ezeket rendszerbe állítsuk.

Aki szeretne „előre tanulni”, annak szíves figyelmébe ajánlom a teljes gondolkodási mód (jelenlegivel összehasonlító) részeit:

 

1. Ideológiai (Miért Szent Korona Értékrend és miért nem Szent Korona Tan?) -

http://szkszhu.szksz.com/Alap1.pdf

 

2. Jogi (Az EU-alapelvek és a szakrális alapú alkotmány alapelvei)

http://szkszhu.szksz.com/Alap2.pdf

 

3. Gazdasági (Miért konföderativitást megengedő szabadság és miért nem föderatív függőség?) - http://szkszhu.szksz.com/Alap3.pdf

 

Kelt Szegeden, 2010. Új Kenyér havának 20. napján.

A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:

Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

Ui.: A Szent Korona Értékrend gondolkodási módja meghatározza államiságunkat is, a pénz és energia viszont része az államiság kérdésének, ezért felhívom a Tisztelt Olvasó szíves figyelmét a később elküldendő Új Kenyér ünnepi megemlékezésemre. HJ

http://szkszhu.szksz.com/1008201.pdf[1] Hatalmas olajlelőhelyre bukkantak Magyarországon!

MTI/hirado.hu 2006. szeptember 25. 15:27

http://www.hirado.hu/cikk.php?id=150472 – nincs - http://szkszhu.szksz.com/HatalmasolajlelohelyrebukkantakMagyarorszagon.doc

 

Gázexportőrök lehetünk

fn.hu 2006. október 4.

http://www.fn.hu/cikk/00140000/145150/gazexportorok_lehetunk.php - nem - http://szkszhu.szksz.com/Gazexportoroklehetunk.doc

 

Nem lesz olcsóbb a gáz a makói óriáskészlet miatt

fn.hu 2007. január 5. 15:32

http://www.fn.hu/gazdasag/0701/nem_lesz_olcsobb_gaz_152774.php

 

Ötven évre elég gázkészlet kitermelését kezdhetik meg idén Makónál

hirado.hu 2007. január 5. 19:01

http://www.hirado.hu/cikk.php?id=174708 – nem - http://szkszhu.szksz.com/OtvenevreeleggazkeszletkitermelesetkezdhetikmegidenMakonal.doc

 

Kincs Makó alatt

hirado.hu 2007. január 9. 22:53

http://www.hirado.hu/cikk.php?id=175604

 

Mire jó a makói gáz? - A kitermelésre készülő cég szerint szükségtelen lehet a tároló

mno.hu 2007. január 11. (11. oldal)

http://mn.mno.hu/index.mno?cikk=391432&rvt=5&s_text=f%F6ldg%E1z&s_texttype=4&pass=3

 

A makói gáz sem lesz olcsóbb

mno.hu Bálint József 2007. március 22. (11. oldal)

http://mn.mno.hu/index.mno?cikk=402833&rvt=5&s_text=A+mak%F3i&s_texttype=4

 

Fúrások a penészleki gázért

hirado.hu 2007. április 24. 09:25

http://www.hirado.hu/cikk.php?id=201102 – nem - http://szkszhu.szksz.com/Furasokapeneszlekigazert.doc

 

[2] Magyar GÁZKINCS kanadai kézben, visszafoglalás, 2007-02-26

http://marosnet.hu/viewtopic.php?f=13&t=50#p97

http://marosnet.hu/viewtopic.php?f=13&t=50#p290

 

Szólj hozzá!

Címkék: energiapolitika szent korona értékrend magyar gázkincs

A bejegyzés trackback címe:

https://akoronaorszaga.blog.hu/api/trackback/id/tr832238324

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása