HTML

A Szent Korona Országa

Bemutatjuk, milyen is lehet(ne) az élet a Szent Korona országában, ha a Gondoskodó Magyarország terve szerint élnénk és dolgoznánk. A gondolkodási módunk alapvető megváltoztatását igényli e képzeletjáték - szerintünk érdemes! Különösen azért, mert a választási csatározásból ki sem látszunk, holott ez olyan fölösleges energia, idő, pénz... Ugyanis a rendszer maga hibás.... Csináljunk másikat! Már látszik: a választások utáni időszakban még aktuálisabbá vált a Szent Korona rendszerének megismerése, gyakorlatba való átültetése. Lássunk tisztán!

Friss topikok

Az alkotmányozás cél? Nem! Eszköz!

2010.06.08. 15:48 életfa

Az alkotmányozás cél? Nem! Eszköz!

 

Sokan és sokszor beszélnek az alkotmányozásról.

Nem érzem, hogy bármelyik is egy egyetemes rendszer kiinduló alapot adó részeként határozná meg az Alkotmányt.

__________________________

 

A most sírba szálló Világrend a természetes világ (szellemi, emberi és természeti egység) olyan szintű rombolását végezte az elmúlt kétezer év alatt (ami nálunk, szkíta-fajtáknál ezeregyszáz, a Teremtő kegyelmét hely-kiválasztással is élvező, gyökér-alapunk szerint rokon amerikai őslakosoknál hatszáz évre tehető), hogy emberpróbáló kihívás annak a kötelező feladatnak az elvégzése, ami az Új Világrendet megalapozza.

Joggal mondom ezt, hogy Új Világrend, mert a csillagév-váltás magával hozza az alapvető gondolkodási mód (paradigma) megváltozását. Aki ebben kishitű, vagy hitetlen, annak szíves figyelmébe ajánlom azt, hogy a „sírba szálló világrend” (B. Farell) paradigmájának átmentése Obama részéről elkezdődött, a Washington („örök szövetséges, Izrael”) – New York (Wall Street) – London (Szabadkőműves világközpont) hármasának az Új Világrend hamis szegletkőjeként történt meghatározásával. Tehát ő érzi és tudja, hogy világrend-váltás következik.

Nem az a kérdés, hogy sikerülhet-e az elpusztult Világrend gondolkodási módjának (paradigmájának) átmentése, hanem az, hogyelég erős lesz-e ahhoz, hogy világégés adja a ravatal nérói fényét, vagy elkaparjuk a tetemet, mint egy veszett kutyáét, elkerülve a fertőzés veszélyét.

 

A világégés megakadályozását szolgáló gondolkodási mód váltás nem épülhet arra, aminek a helyére kell lépnie. („Azt, ami elromlott nem lehet azzal a módszerrel megjavítani, ami a romlást okozta” – fogódzkodj meg: ezt Albert Einstein mondta, és igaza volt.)

Tehát elfelejteni nem lehet az elmúlt kétezer (ezeregyszáz, hatszáz) évet, de csak arra lehet használni, hogy ismeretével elkerüljük megismétlődésének veszélyét, amint azt egy 2009-es Szent Korona Konferencia (szekrénybe zárt, vagyis eltitkolt) nyilatkozata megállapítja: a Szent Korona Tan „dogmatikus diszciplína”.

 

Amikor azt mondom, hogy a gondolkodási mód váltás alapját a Szent Korona Értékrend adja, akkor két dolgot határozok meg:

Ebben az értékrendben a józan paraszti ész (Bálint Sándor: „népi katolicizmus”) rendszere fogalmazódik meg, amely eredendő tisztaság rostáján átbocsát minden emberi megnyilvánulást, gondolatot, dogmát, és ami ezen átmegy, azt elfogadja, ami fennakad, azt elveti. Ezt a rostát nevezte Bálint Sándor a búvópatak-létéből tiszta forrásként felemelkedő Szent Koronának. Ezt a rostát nevezte Aquinói Szent Tamás a megismerhetőség (gnoszticizmus) kegyelmének, ami Teremtőtől kapott emberi alapérték, ezért ennek megismerése és hirdetése „eredendő kegyelem” és nem „eredendő bűn”.

Ezért, amikor Szent Korona Értékrendet mondok, akkor mindenki értse alatta azt az egyetemes ősi alaprendet, amely „kezdetektől örökké adja az élet tüzét” (ahogyan egy táltos ima mondja), ezzel az emberiség szerves egységként élésének alap-ok meghatározását (Alkotmányát) adja, a világ minden részén. Mi, a Tudás népe, a Teremtő kegyelméből kaptuk azt a kegyelmet, hogy ezt továbbéltessük, és amikor szükséges, mintát adjuk alkalmazásával az emberiségnek az emberi életre (Németh László). Ez alázatos szolgálat, nem pedig egyeduralomra törekvés, hiszen a szeretet – ami ennek a küldetésnek lényege és üzenete - nem más, mint a szabadság feltételeinek biztosítása minden Teremtmény részére – ahogyan azt szittya őseink élték.

 

Mindenekelőtt szellemi (ideológiai) gondolkodási mód váltáson kell átesnünk, ami kétezer év „csontvázait” veszi ki a szekrényből, annak a felfedésével kezdve, hogy Jézus nevében, de szellemével ellentétesen alázták a tudás és a szabadság isteni kettős egységét kifejező közszabadságot az oltár és a trón sátáni kettős egységét szolgáló közszolgasággá.

 

A szellemi paradigma-rész alapozza meg azt a gondolkodási mód váltást, amely a társadalmi együttélés szabályozására – más szóval: jogrendszerre - vonatkozik.

 

Itt a józan paraszti ész szerinti gondolkodási módhoz kell visszanyúlnunk. Tanult szakma-belieimnek (a jogászoknak) ez okozza a legnagyobb gondot. Ennek ellenére ők azok, akiknek formai ismereteikkel az Új Világrend szolgálatában fontos küldetést kell végezniük, hiszen ismereteiket ezért kapták.

A józan paraszti ész azt mondja: mindennek van egy alapja, amire építeni lehet. Ennek az alapnak ki kell bírnia minden támadást, megsemmisítési törekvést, akár ember, akár természet részéről ered. És ezt az alapot mindenkinek meg kell védenie, aki a szegletkőre építkezve él. Ezért kezdik az építkezést ma is Kárpátalján a szegletkő kiválasztásával. A szegletkőnek örökké kell állnia, azt változtatni nem kell és nem is lehet.

 

A társadalmi együttélés szegletkövét (Alkotmányát) a Teremtő a Szent Korona (Egyetemes Emberi) Értékrenddel adta, azzal, hogyaz ember és az általa alkotott közösség szabadságát határozta meg legfontosabb értékként.

A történelem azt bizonyítja, hogy a szabadság nagyon sérülékeny, ezért, ha nem erősítik meg a szegletkő támfalai, a szabadság anyagi és értékőrző feltételei, akkor be lehet temetni, le lehet tagadni, el lehet rejteni, hogy ne arra építkezzenek.

Ugyancsak a történelem bizonyította, hogy az értéket meg is kell védeni mindazoktól a lelki, szellemi és anyagi támadásoktól, amelyek veszélyeztetik.

Elég példaként említenem az „Amerikai Egyesült Államok Függetlenségi Nyilatkozatát”. Hol van az „állam és az ember szabadságával ígért boldogság” feltételek és védelem nélkül? Vagy – másik példaként – említhetem az 1920-ban összeült Magyar Nemzetgyűlés közfelkiáltással elfogadott nyilatkozatát, ami szerint „A Magyar Királyság Alkotmánya a Szent Korona”, de nem fejtették ki, hogy mit jelent ez a korszakalkotó lehetőséget rejtő kijelentés. Hol volt az az alap-védelem 1926-ban, a XXII. tc. elfogadásakor, amivel a Szent Korona Értékrend a Szent Korona tagok kizárólagos jogaként határozza meg a hatalomgyakorlást?

 

Az Alkotmány, a társadalmi együttélés szegletköve nem szószátyár, egy szuszra elolvasható és mindenki számára érthető, mint a képes-biblia:

 

Az állam és az ember szabad:

 

1. A természeti és társadalmi (ökológiai és ökonómiai) egységet alkotó emberek közössége a Szent Korona Országa, amely örökké szabad.

2. A kötelezettségek és jogok összhangjában minden embernek egy és ugyanazon szabadsága van.

 

A szabadság anyagi és értékőrző feltételei:

 

3. Minden, ami a Szent Korona Országának földjén, földje alatt és földje fölött van, az egységet alkotó emberek (Szent Korona tagok) örök és elidegeníthetetlen tulajdonában vannak, amely fölött birtokjogot is csak a Szent Korona tagok gyakorolhatnak.

4. Minden olyan érték, amelyet a Szent Korona Országának természeti és emberi kincseivel hoztak létre, kizárólag a Szent Korona tagjai érdekeiben használható fel.

 

A szabadság védelme:

 

5. Mindenkivel szemben, aki a Szent Korona Országának szabadságát és a szabadság feltételeit sérti vagy veszélyezteti, a Szent Korona tagjainak kötelessége ellentmondani és ellenállni.

 

Ez az az alap, minden alkotás, tett alap-oka, vagyis Alkotmánya, amelyre az örök szabadságot lehet és kell építeni. Ez az az alap, amely érezve és értve mindenkié.

 

Az igények és a lehetőségek a Teremtő akaratának megismerhetőségével folyamatosa változnak. Ennek megfelelően azok az irányelvek, amelyek a szabadság érvényesítését jelentik, történelmi koronként mások és mások.

Ezért az Alaptörvény egy történelmi időszakra határozza meg az Alkotmány érvényesülésének irányelveit.

 

Az a Szer a Nemzetgyűlés, amelyen az új Alaptörvényt elfogadják a természeti és társadalmi egységben élő emberek, és meghatározzák azokat, akik a Szent Korona szellemében elöljáróik és képviselőik.

Amennyiben vissza kell állítani a természetes értékrendet (Új Világrendet kell meghatározni), akkor ez a Szer minőségileg többet tesz, ezért Alkotmányozó Nemzetgyűlés.

 

A Nemzetgyűlés tagjai, valamint az elöljárók és képviselők feladatvégzésen keresztül választódnak ki, és a közszabadság hatalomgyakorlói egyetemes ellenőrzése alatt végzik vállalt küldetésüket. A feladatvégzés az Alaptörvény helyi alkalmazását jelenti. Így alulról, a szegletkőtől építkezik a Szent Korona Országa társadalmi együttélésének szabályozása, és a mindennapi élet igény-lehetőség egyensúlyának megteremtését szabályozó (helyi, járási, megyei és országos törvényt alkotó) elöljáró- és képviselőtestület.

 

A szabaddá vált EMBAR a Szent Koronával kapott LÉLEK FÉNYÉvel uralja és alakítja az anyagot – a Sumér (Szittya) Biblia (vagyis a Teremtő Szava) szerint.

Ebből eredően, a szellemi és a jogi paradigmaváltás előfeltétele az anyagot alakító és uraló, vagyis gazdasági gondolkodási mód váltásnak.

 

Ezzel átértékelődnek azok a fogalmak, amelyek a sírba ereszkedő Világrendszerhez, a neoliberalizmus hittételén keresztül kötődnek.

Mindenekelőtt a gazdaság (mint minden más, ember természetes környezetét alkotó részterület) a természeti és társadalmi egységben (államban) élő embereket szolgálja, ezért a gazdaság az emberek által megfogalmazott és az emberekben keletkezett anyagi eredetű igények kielégítésének lehetőségét biztosítja. Ez lép a kínálat által befolyásolt (manipulált) kereslet helyére.

Ebből ered, hogy a pénz visszakapja értékközvetítő szerepét, vagyis az értékteremtő pénz helyre lép. A pénz fedezetét az állam teljes (lelki, szellemi és anyagi) nemzeti vagyonnövekedése adja, nem valami megfoghatatlan, értékhelyettesítő, manipulálható eszköz.

A gazdaság az igény - lehetőség összhang által vezérelve kiterjesztett önellátás formájában (települések, járások, megyék, országok hálózata) működik. Ez igazodik az állam teljes önellátásban (autarkiában) éléséhez.

Ennek is van következménye: az állam az emberek igényeit és lehetőségeit a család háztartásának mintájára tartja összhangban, ezzel elkerülve a kiszolgáltatottságot, a zsarolhatóságot, és az öncélúság érvényesülésének a lehetőségét is.

______________________

 

Már egyre inkább elmondhatom, hogy a Teremtőt nézve csak azt a feladatot látom, amivel megkegyelmezett, vagyis egyre inkább közeledek lelki szegénységemmel a porszemmé váláshoz. Feladatom a háromszintű gondolkodási mód megismerése és Továbbadása.

Megkaptam az erő és a megvilágosodás kegyelmét. Most a kitartó Továbbadás kegyelmében élek.

 

A Csillagév utolsó előtti Napévében élünk. Ennek Napisten hava második felében (közeledve a Napév feléhez) kell a Továbbadók első MAGjainak kiválasztódniuk.

Most van az ideje, hogy elsőként én adjam tovább a kegyelemként kapott Tudást, ezért

 

meghívok mindenkit egy Szerre, amely két nap egységét adja,

 

aki érzi magában a belső hangot ennek a Küldetésnek a teljesítéséhez, és képes a Tudás Továbbadására, hogy a Szent Koronával kapott Lélek Fénye mindannyiunkat átjárva uralja és alakítsa az anyagot.

A cél: a tömeg a minőséghez kapcsolódjon, ne a talmi külsőségekhez, a következmények ellen értelmetlen és eredménytelen hőbörgéshez.

 

Kelt Szegeden, 2010. Napisten havának (június) 8-án.

 

A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:

Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

Nyomtatható változat: http://szkszhu.szksz.com/Azalkotmanyozasnemcel.pdf

Szólj hozzá!

Címkék: alkotmányozás szent korona értékrend gazdasági paradigmaváltás

A bejegyzés trackback címe:

https://akoronaorszaga.blog.hu/api/trackback/id/tr672065913

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása