HTML

A Szent Korona Országa

Bemutatjuk, milyen is lehet(ne) az élet a Szent Korona országában, ha a Gondoskodó Magyarország terve szerint élnénk és dolgoznánk. A gondolkodási módunk alapvető megváltoztatását igényli e képzeletjáték - szerintünk érdemes! Különösen azért, mert a választási csatározásból ki sem látszunk, holott ez olyan fölösleges energia, idő, pénz... Ugyanis a rendszer maga hibás.... Csináljunk másikat! Már látszik: a választások utáni időszakban még aktuálisabbá vált a Szent Korona rendszerének megismerése, gyakorlatba való átültetése. Lássunk tisztán!

Friss topikok

Nyílt levél Schmitt Pál Köztársasági Elnök Úrnak

2010.08.10. 21:17 életfa

 

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

 

Őszintén üdvözlöm beiktatási beszédét, ami alapot ad arra, hogy a magyarság teljesítse azt a küldetését, amely - Szent István intelmeiben megfogalmazottak szerint - atyai eleink hagyományaiként él mindannyiunkban.

 

Ez a beszéd magában hordozza azokat a lehetőségeket, amelyekkel a hagyományaink szerint megvalósuló irányítás-vezetés visszakapja eredeti értelmét: a kündü (az átöröklött mai szóhasználat szerint: államelnök) irányelv-meghatározása és ellenőrzése mellett tevékenykedő gyula (mai értelmezésben: miniszterelnök) végrehajtást vezető tevékenységének kettős egységét.

 

Ezzel megvalósul a most formálisan működő törvényhozási kettős egység a kétkamarás országgyűlésben, ahol az alsóház a területek érdekeit képviseli (mai formában egyéni választókörzetek), a felsőház (jelenlegi rendszerben: listás választás) pedig a társadalmi csoportokét, vagyis a nemzetiségekét, a vallásokét, a korcsoportokét és szakmákét.

A feladatközpontú hatalomgyakorlást egy természetes elöljáró- és képviselőválasztási rendszer hozza létre, megvalósítva a közszabadság elvét, amely őseink értékrendjének alapja volt, a diktatúra megosztási eszköze, a pártrendszer helyében léptetett, alulról épülő önkormányzatisággal.

 

Ezt az egységes érdekérvényesítést sugallja az a Wass Albert-idézet, amely az Ön beszédének indító gondolata volt, de csak akkor, ha tudjuk: Wass Albert minden megnyilvánulásának alapja az a gondolkodási mód volt, amit a „Hagyaték”-ban megfogalmazott.

Az idézet ettől elvonatkoztatott, az egészből kiragadott értelmezése éppúgy félrevezető, mint a Szent Korona kizárólag alkotmány-meghatározóként való értelmezése, vagy történelmünk mintaadásának ezeregyszáz évre történő korlátozása.

 

Az Ön beszédének kiemelkedő megállapítása a magyar nyelv védelme, gyakorlása, a magyar nyelv kifejezőerejének ismerése és megtartása. Ennek érvényesítéséhez mindenekelőtt meg kell különböztetni az Alkotmányt és az Alaptörvényt, aminek magától értetődő feladat-megosztása megakadályozza, hogy az Ön által tavaszra várt Alkotmány és az annak „több emberöltőre” (vagyis egy történelmi korszakra) meghatározott irányelveit tartalmazó Alaptörvény feladatukat elhomályosító módon összemosódjék, mint ahogyan az 1991-es „Alkotmánytervezetben” tapasztalható volt.

A két magyar szó két különböző fogalmat takar. Az Alkotmány örök és változtathatatlan. Az állam és az ember szabadságát határozza meg a társadalmi együttélés szabályrendszerének (a jogrendszernek) alapjaként és ennek feltételeiről. valamint védelmének kötelezettségéről gondoskodik. Ez az emberiség szerves egységként élésének alapelve, vagyis a Teremtés célja, minden alkotás alapja. Ennek az Alkotmánynak minden diktatúra (a szocialista-kommunista és a liberális-kapitalista egyaránt) ellensége, vagyis önkényuralom alatt az Alkotmány hatálya felfüggesztődik és nem állítható vissza.

Ebből ered, hogy egy olyan országban, amely diktatúra alatt él, csak a diktátumnak (esetünkben a Lisszaboni Szerződésnek) alárendelt, Alkotmány nevű szabályt lehet hozni, de az Alkotmányt hatályba visszahelyezni soha. Éppígy egy ilyen Alkotmány nevű, de tartalmában diktátum-végrehajtási utasításnak tekinthető rendelkezés hivatkozhat a Szent Koronára, de soha sem fogja a szentkoronaiságot kifejezni.

 

Amennyiben Ön a népakaratnak eleget téve, a diktatúra kiszolgálását szabályozó irányelveket tartalmazó, Alkotmány nélküli Alaptörvényt (fej nélküli lovas) Alkotmánynak nevezve iktat törvénybe, azt a hagyományt folytatja, amely a magyar nyelv kifejezéseit meghamisítva vezette félre a magyarságot évszázadokon keresztül, és hűtlenül „atyai eleink hagyományához”.

Látszólag csak egy kiegészítést igényel az Ön által idézett megállapítás, de az mindent meghatároz: „rendeleteket hónapokra, törvényeket évekre, alaptörvényt emberöltőkre szokás alkotni, a Szent Koronán alapuló örök és változtathatatlan Alkotmány érvényesülésére.

 

Ezzel a módosítással válik „a XXI. század magyarsága, életképes, gyarapodó, növekedő és önbizalommal teli győztes nemzetté”, mert nyelvünkben, kultúránkban, emlékezetünkben, történelmi örökségünkben lévő erőt csak a Szent Korona Értékrend által meghatározott gondolkodási mód összegzi, ezért csak ez képes visszavenni szabadságunkat, nem alázódva tovább idegenek szolgájaként.

_________________________

 

Az Ön felelőssége óriási, mert akkor nyerte el a Köztársasági elnöki tisztséget, amikor az emberiség válsághelyzetet él, hiszen a szocialista-kommunista diktatúrát csak húsz évvel túlélt liberális-kapitalista diktatúra ravatalozása van folyamatban.

 

Önnek módja van arra, hogy az Új Világrendszer gondolkodási módját (paradigmáját) terjessze és alkalmazza Magyarországon, és ezzel mintaadó nemzetté váljunk, teljesítve a Teremtő által a Szent Koronával ránk kegyelmezett Küldetésünket.

De módja van Önnek arra is, hogy beszédében lévő lehetőséget be nem váltva (vagyis a pártok felelőtlen ígéreteinek szintjére alázva az Ön által elmondottakat) beálljon azok sorába, akik a sírba ereszkedő rendszer balzsamozásával az életben lét látszatát keltik.

 

Előbbi választásához kérem tevékenységére a Magyarok Istenének erőt, megvilágosodást és kitartást adó kegyelmét, utóbbihoz pedig a bűnbánat utáni tettarányos büntetés kegyelmét.

 

Kelt Szegeden, 2010. Új Kenyér (augusztus) havának 10. napján.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Halász József

 

 

Szólj hozzá!

Címkék: nyílt levél köztársasági elnök schmitt pál

A továbbadás gyakorlati szüksége

2010.08.07. 09:44 életfa

 

Kedves Barátom!

 

Beszereztem egy mobil internet modemet, hogy amíg és amikor a „szolgáltatón kívülálló okból” nincs vonalas internet-kapcsolatom, ezt használhassam, amíg engedik. Ez nemcsak lassú, hanem költségei is megterhelőek számomra.

Ezért mindenkit szeretettel kérek, ne haragudjon rám azért, mert nem válaszolok levelére.

 

Alábbi levelemben válaszoltam egy – eddig – háromfordulós beszélgetésre. Azért adom közzé, mert mindenkinek szól. Íme:

______________________

 

Rossz hírem van: elveszünk, ha azért nem teszünk, mert gúzsba köt bennünket az önigazoló "miért nem lehet tenni" kényelme, és nem vállaljuk a fáradtságot (és veszélyt) megkeresni a tett módját. 

Itt nem a realitások figyelembe vételéről, hanem a hitről van szó.

A hit (ahogyan Aquinoi Szent Tamás csodálatosan megfogalmazta) meggyőződés és bizalom valakiben. A Magyar Ember hite a Szent Koronában való meggyőződésen alapuló bizalom. Tehát az értelem és az érzelem kettőben egysége. Ezért mondták őseink, a szkíták Herodotosnak, hogy legnagyobb kincsük a Teljes Tudás és a Szabadság kettős egysége. A Teljes Tudás, ami a Hit és a Tudomány kettős egysége, és a Szabadság, ami atyai eleink hagyományainak követése (hűség), és a szeretet, ami minden élő és élettelen teremtmény számára a szabadságot biztosítja.


Nem kell keresni tehát azt, hogy hogyan tudjuk megmenteni magunkat, mert a Teljes Tudás adja a "mit"-re és a "hogyan"-ra egyaránt a választ. Ezt kell a Szabadsággal kettős egységben fő rendező elvként alkalmaznunk.


A Szent Korona Értékrend a mindennapi életre ad biztos és a REND SZERébe foglalt megoldásokat. Alap a legszentebb emberi közösség, a kis család (szülők és gyermekek). Ez társadalomszervező erőként építi az emberiséget közszabadságban élő szerves egységgé: nagy család (le- és felmenők), nemzetség (vérségi kapcsolatban lévő emberek) és különböző érdekszintek azonosságát valló nemzetségek szövetsége (állam, államszövetség).

A jog ennek a társadalmi együttélésnek a szabályrendszere. (Ennek európai mintáját adja az "Európai Konföderációról" szóló szerződéstervezet.)


Sajnálom, és bizonyára az én hibám, hogy nem tudtam tudatosítani: a Szent Korona Értékrend Alkotmánya (Alap-vetése, szegletköve) az állam és az ember szabadságának összhangját, a szabadság feltételeit és annak védelmi kötelességét jelenti. Ennek megvalósítási irányelveit (Alaptörvényt) a közszabadság egyetemessége határozza meg egy történelmi időszakra. Ez SZERvezi RENDdé a társadalom azonos alap-értékrendet követő részét, mint a Tudat kivetülése (és nem külső erő) a Szellemen keresztül (a Szent Koronát az ember azért kapta a Teremtőtől, hogy az általa sugárzott Lélek Fényén keresztül uralja és formálja az anyagot – Magyar Biblia).

Azt, hogy egy-egy emberi közösség (család, nemzetség, nemzetségek különböző szintű közössége) hogyan valósítja meg, a közösségek saját törvényei határozzák meg, az Alaptörvény – mint általános összehangoló szabály – irányelvei alapján.

 

Ha magamnak szemrehányást tettem az imént, akkor hadd mondjam azt: aki ott leáll a Szent Korona Értékrend értékelésénél, hogy ez szakrális és jogi, akkor félmunkát végez. A Szent Korona Értékrend ugyanis minden élethelyzetre megoldást ad, így az anyagi életfeltételek megteremtésére (gazdaságra) is.

 

Hálás vagyok a most sírba ereszkedő Világtörténelmi korszak vezetőinek azért, hogy közzétették diktátumukat, előbb „EU Alkotmány”, majd – ennek bukása után, megtévesztéssel kierőszakolva a hatályba léptetést – „Lisszaboni Szerződés” cím alatt. Ugyanis ezekkel szembeállítva tudtam bemutatni a Szent Korona Értékrend részleteket meghatározó szabályait. Ha valaki veszi a fáradtságot és elolvassa, akkor nem mondja azt, hogy „csak” Alkotmány a Szent Korona, és azt sem, hogy kívülről szabályoz a Szent Korona Értékrend, mert megbizonyosodik arról, hogy egyedül követhető „gyakorlati” szabályozást ad, amely biztos alapot jelent minden társadalmi csoport szintjén a SZERvezett együttélésre.

 

Azt szeretném, ha - a nemzetségek helyébe lépett - minden megyében lenne legalább egy olyan ember, aki elfogadja tőlem a Szent Korona Értékrend továbbadását, hogy ő is továbbadhassa, és egy településen (bárhol az országban) elkészíthetnénk a Települési Törvényt, amely mintaként szolgálna az alulról történő nemzetté szerveződésünknek.

 

Ha személyesen nem is vagyok Bugacon a Kurultájon, és nem is leszek a Magyarok Országos Gyűlésén Bösztörpusztán, könyvem és a Továbbadó DVD jelen van és jelen lesz a Püski Kiadó jóvoltából, azzal a céllal, hogy azok számára, akik fogadókészek az Értelem és az Értelem egységére, elfogadják a Szent Korona Értékrend továbbadását, hogy ők is tovább tudják adni és alkalmazni.

 

Kelt Szegeden, 2010. Új Kenyér havának 7. napján.

A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:

Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája 

 

Szólj hozzá!

Címkék: jog gazdaság érzelem gyakorlat értelem szent korona szakralitás szent korona értékrend továbbadás közszabadság gyakorlati szabályozás

Ki készíti a sültgalambot?

2010.08.06. 19:40 életfa

A sült galambbal kapcsolatos történetet éli át a Világ.

Vannak, akik azt hitették el magukról, hogy csak ők tudnak sült galambot készíteni. Ezt bizonygatták a választási kampányokban, és megszavaztatták magukat a sült galambra várók képviselőjének. Aztán serényen úgy tettek, hogy már megfogták a galambot, már megölték, már elkezdték letollazni és már sütik is. A várók meg egy-egy bejelentés után felragyogó szemmel és korgó gyomorral dicsérték őket, várva, hogy végre egyenek.

6 komment

Címkék: internetes szólásszabadság korlátozása gag törvény

A hatalomátmentés kisérletének lelepleződése

2010.07.30. 07:56 életfa


A média-nyilvánosság teljes kizárásával folyik a harc az idegen hatalom helytartói és a szabadság visszaszerzéséért küzdők között. Ezt a helyzetet az utóbbiak részéről a „Barátaimtól védj meg Uram engem, ellenségeimmel magam is elbánok!” könyörgés jellemzi. Hogy mindenki értse: azok közül, akik barátaimnak mondják magukat, szép számmal vannak olyanok, akik a hatalom kiszolgálói, de az azzal szembenállók köntösét viselik.

Ahogyan az ellenség egyre gyöngébb lesz, a „barátok” is egyre erőtlenebbek.

A legutóbbi napok eseményei jól mutatják a helyzet alakulását.

Szólj hozzá!

Címkék: orbán viktor gazdasági válság nouriel roubini szent korona értékrend farell

Nyílt levél a Váralja Szövetségnek

2010.07.22. 22:28 életfa

 

Hölgyeim és Uraim!

 

Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a "Nyilatkozat a Magyar Köztársaság nemzeti önrendelkezéséről" című  petíciójuk[1] téves alapon áll („Magyarország egy független állam”) és ebből eredően helytelen következtetéseket tartalmaz, ezért a választók megtévesztésére, közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogaik gyakorlásának csorbítására irányul.

Petíciójuk annak a Matolcsy-nyilatkoztatnak[2] a támogatását akarja kicsikarni a választók félrevezetésével, amely a pénzügyi függetlenség visszaszerzését jelöli meg, feltételek, lehetőségek nélkül, ugyanakkor az államadósság visszafizetését a választókat közvetlenül (személyi adózás átalakítása) és közvetve sújtó megszorításokkal (bankadó, energia- és távközlési adó[3]) elért költégvetési hiány csökkentésével akarja ellensúlyozni. 

 

Ezért tisztelettel kérem Önöket, vonják vissza ezt a petíciót.

Szólj hozzá!

Címkék: nyílt levél lisszaboni szerződés váralja szövetség magyarország függetlensége

Enged-e megalkuvást a Szent Korona Értékrendből eredő gondolkodási mód? 2.

2010.07.21. 20:00 életfa

Befejezésként engedjen meg a Tisztelt Olvasó néhány személyes megjegyzést.

 

Tizenöt évvel ezelőtt addigi életem ismeret- és gyakorlat-anyaga ok-keresésre ösztönzött, mert úgy éreztem, hogy meg kell találnom azt, ami ismereteim egymástól elszigetelt valóság-elmeit igazsággá fűzi össze.

 

Az őstörténet, vagyis atyai eleink Szent Hagyományainak megismerése vezetett el a Világ Teremtettségében való meggyőződésemig, és természetes, szerves egységként történő működésének gondolkodási módjáig.

Rá kellett jönnöm, hogy a Szent Hagyomány a Szent Korona Értékrend, amely gondolkodási módja végtelenül egyszerű, természetes, a REND zárt SZERét alkotja, ugyanakkor alapjaiban tér el mindattól, amit eddig tanultam, tanítottam, éltem.

Szólj hozzá!

Címkék: szent korona értékrend badiny botos lászló

Enged-e megalkuvást a Szent Korona Értékrendből eredő gondolkodási mód?

2010.07.21. 19:56 életfa

  

Nem.

 

„Ha csak magam maradok figyelmeztető kakukknak a Magyar Nagy Erdőben, akkor is halljátok a hangomat, mert: hívok minden magyart az ősök tiszteletében való lelki megújulásra, mert aki múltjának és őseinek szeretetében – Istennel – megújulni képes, az halhatatlan. Az ember is és a Nemzet is.”

Badiny Jós Feri bácsi szavaival kezdtem a választ. Ő a kilencvenes évek végén – annak ellenére, hogy akkor még személyesen nem ismertük egymást – elküldte nekem Polyák Istvánnal a „Betlehemi herceg a Pártus Jézus” c. könyvét. Ebből ismertem meg a Sumér-Magyar Bibliát[1], amit XXIII. János pápa a II. Vatikáni Zsinatról kiadott "PENITENTIAN AGERE" című Encyclicában a jézusi tanítások alapjaként határozott meg.

Ennek számomra az a jelentősége, hogy „Szövetség” fejezetében szerepel az első utalás a Szent Koronára, aki – a Magyar Biblia szerint - a Lélek Fényét adja át a Szent Fokosnak, aki ezen keresztül uralja és formálja az anyagot. Ezzel kerültek helyre bennem őstörténetünk eseményei, amelyek mindig az ember és az általa létrehozott érdekközösség (állam) Lélek Fényén keresztül a Teljes Tudással együtt kapott szabadságát határozták meg a legnagyobb értékként. A Szent Korona és a Szent Fokos kettős egysége pedig minta minden alapérték megismerésének [legfőbb – teljes tudás és szabadság, teljes tudás – hit és tudomány, szabadság – hűség és szeretet, hatalomgyakorlás - a Szent Korona iránymutatásának közvetítése (kündü) és annak végrehajtása (gyula), és így tovább].

 

Így hát Badiny Jós Ferenccel is folytatom, szintén az 1986. Árpád napján elmondott „Az istenes honfoglalók” c. beszédéből[2] vett részlettel, mert a címben lévő kérdésre is választ ad:

Szólj hozzá!

Mi az Alkotmány!

2010.07.21. 19:45 életfa

 

Nagymamám négy elemit és két ismétlőt járt parasztasszony volt.

Már elmúlt nyolcvan éves, amikor még mindig a madarakkal kelt, vetett, gyomlált, kaccsazott, kapált, szüretelt, ellátta a jószágokat, ahogyan mindig is tette. Mindig mosolygott, énekelt munka közben is, szóval sugárzott.

Egyszer mondtam neki, hogy ne dolgozzon, majd megcsinálom én, amit kell. Azt felelte: „Nem úgy van az fiam! Ezt neköm írják!”

 

Ki írta neki, hogy hogyan éljen?

Ki írta neki, hogy a család mindennél fontosabb? Hogy a tanya a család életének helye? Hogy a ház, az istálló, az ól, az udvar, a kút, a kert, a magtár, a szekér, az eke, a borona, az ásó, a kapa, a kasza, a góré, a szántó, a gyümölcsös, a legelő és az állatok részei az életnek, mert vele együtt tudja megtenni, amit neki írnak?

Ki írta neki, hogy a gyerek a család szemefénye, mert a jövőt neki írják? Hogy a szüle és az apó lassan egyre kevesebbet tesz kezével, de egyre többet ad mosolyával, simogatásával, szüliüktől, apójuktól kapott, évezredekkel és saját életükkel veretezett okos szavával?

Ki írta neki, hogy amit a család munkájával megteremt, az a családé, és azt meg kell védeni, kerítéssel, komondorokkal, ha kell, a kamrában őrzött, mindig zsírban tartott puskával?

Ki írta neki intve, hogy az adóssággal a szegénység költözik a házba?

 

Ez az ő lelkébe és minden magyar ember lelkébe van beírva. A házi áldás, ami a konyha falán van, ahol éber életünket éljük, erre emlékeztet, ha kísértés érne bennünket, mint nagyapámat, aki, amikor 1919-ben az agitátorok istentagadóvá akarták tenni, lekapta a veranda faláról a kaszát és kikergette vele azokat udvarából. 

 

Rossz hírem van számotokra, tanult szakmabeliek, jogászok, akiket tiszteletben álló tudósként, ember kért fel arra, hogy írjatok Alkotmányt.

És számotokra is, akik az írás meghamisításával a Magyar Tanyára, Hazára idegeneket szabadítottatok, mondván, hogy az írás szerint „jövevény nemesek” szolgájaként kell saját Tanyádon, Hazádban élni.

A magyar lelkekbe az Élet Örök Rendjét, Alkotmányát, nem jogász és nem íráshamisító, hanem a Magyarok Istene írta.

 

Nem kell mást tenni ennek a nem betűkkel írt írásnak a megértéséhez, mint meghallani azt a hangot önmagadban, amit a „nyugati civilizáció” megpróbált elnémítani.

 

Írd le magyar, házi áldásként, és tedd fel oda, ahol életed éled, hogy amikor egy bróker, egy hitelt ajánló, egy befektető, egy spekuláns, egy kufár, vagy egy olyan ember keres meg, aki hamisított írást lobogtatva el akarja venni azt, ami a tied, ne tétovázz elővenni kaszádat, hogy kikergesd Tanyád, Hazád környékéről is!

 

Kelt Szegeden, 2010. Áldás havának 21. napján.

A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:

Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

Az írás változatainak címei:

A levél nyomtatható változata: http://szkszhu.szksz.com/ISz100721.pdf,

http://szkszhu.szksz.com/ISz100721.doc

Ígéretbehajtó Szemle változat: http://szkszhu.szksz.com/ISz07024.pdf

Honlapcím: http://szkszhu.szksz.com/IBSZ100721.html 

Magyarország Szent Korona eszme szerinti

 

Szabadság Alkotmánya

 

1. §

(1)     Magyarország örökké szabad.

2. §

 

(1)     A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez, amely nem szűntethető meg és nem korlátozható.

 

(2)     A Szent Korona tagja:

a./   az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon, valamint

b./   az államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona Országának területén élnek

 

3. §

 

(1)     Ami a Szent Korona Országa földjén, földje alatt és földje felett van, a Szent Korona örök és elidegeníthetetlen alkotórésze, amelyet csak a Szent Korona másik alkotóeleme, a Szent Korona tagjai birtokolhatnak.

 

(2)     A birtokos jogai azonosak a tulajdonjoggal, kivéve:

a.)   Nem semmisítheti meg a birtokot.

b.)   Nem változtathatja meg a birtok rendeltetését.

c.)   Csak a Szent Korona tagjára ruházhatja át (örökítheti) a birtokjogot.

 

4. §

 

(1)     Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja.

 

5. §

 

(1)     Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni.

 

(2)     A Szent Korona értékrendjének megsértését jelenti:

a./   az állam szabadságának,

b./   a Szent Korona tagjai egyéni vagy társadalmi csoportot érintő szabadságának,

c./   a birtoklás szabályának,

d./   a vendégjog szabályainak,

e./   a tevékenység végzésével kapcsolatos szabályok

megsértése, veszélyeztetése és minden erre irányuló magatartás.

 

Szólj hozzá!

A FIDESZ esete a sánta kutyával

2010.07.16. 20:54 életfa

 

A régi világrend magyarországi helytartói önmagukat leleplezték le

A Fidesz esete a sánta kutyával

 

Amikor jűlius 7-én „A kápók nyilatkoztak a rabok nevében”[1] c. írásomat készítettem, nem gondoltam arra, hogy – az azóta nenyinek[2] nevezett - hűségnyilatkozat nem pusztán egy nemzetellenes förmedvény, hanem tökéletes bizonyítéka Bibó István megállapításának: a szocialista-kommunista diktatúra ugyanazon gyökérről ered, mint a liberális-kapitalista[3]. Persze, figyelmetlen voltam, hiszen a FIDESZ a Bibó-körből indult (ezután „tisztult” Soros-érdekűvé), így nyilvánvalóan maradt bennük valami az indító gondolatokból.

Azt nem akartam elhinni, hogy van egy olyan dokumentum, ami alapján a sánta kutya haladását fénysebességűnek kell minősíteni a FIDESZ-éhez képest, mert olyan IQ-betyárságot bizonyít, ami önmagában elég ahhoz, hogy elzavarjunk mindenkit, aki a kormány és a Helytartótanács tagja, mivel a vétkesek közt némaságával – az azonnali mandátum-visszaadás elmulasztásával - cinkossá vált minden parlamenti párt[4].

Szólj hozzá!

Címkék: mszp fidesz kádár korszak rákosi éra

A kápók nyilatkoztak a rabok nevében

2010.07.08. 08:20 életfa

 

A kápók[1] nyilatkoztak a rabok nevében

 

A helyzet tragikomikus, ezért a Jereváni Rádió stílusában kell értékelni a Nemzeti Együttműködési politikai nyilatkozatot[2], vagyis – általánosságban - a nyilatkozat kisebb módosításokkal igaz.

 

A nyilatkozathoz fűződő kisebb módosítások okai arra vezethetők vissza, hogy Magyarország nem szabad állam, hanem a globalizmus gyarmatbirodalmának egy Helytartósága.

 

 

Szólj hozzá! · 1 trackback

Címkék: nemzeti együttmőködés nyilatkozata

A három radikális lépés szüksége nem kétséges

2010.07.02. 08:46 életfa

 


Örülök annak, hogy írásaim hatásának növekedéséről kapok visszajelzéseket. Azt természetesnek tartom, hogy „eretnek”, „izgató” és „uszító” jelzőkkel is illetnek, viszont ennél sokkal fontosabb, hogy „Az Új Világrend régi-új Bibliája és régi-új Alkotmánya” c. írásom olyan gondolkodási hullámot indított el, amire nem számítottam. Ennek az írásnak az „Ígéretbehajtó Szemle” változatát ma elkészítettem (http://szkszhu.szksz.com/ISz06011.pdf), az egyszerűbb terjeszthetőség miatt.

Szólj hozzá!

Melyik gondolkodási mód előtt áll történelmi lehetőség?

2010.07.01. 08:50 életfa


I.

 

Vértes András, a GKI (Gazdaságkutató Intézet) elnöke kedden (2010. június 29-én) Budapesten sajtótájékoztatót tartott, amelyen a kormány 29 pontos gazdasági akcióprogramja alapján elemezte a várható helyzetet[1].

A GKI tudományos munkája hiánytalanul alátámasztotta a húsz nappal korábban, 2010. június 9-én írt elemzésem megállapításait[2]:

Szólj hozzá!

A jogállamiságról a köztársasági elnök választása kapcsán

2010.06.30. 10:57 életfa

 


A köztársasági elnökválasztás nem rázza meg a magyar közvéleményt, és a kapcsolódó ismeret hiánya is jelentős annak ellenére, hogy a kettős hatalomgyakorlás egyik legfontosabb intézményéről van szó: „csak viszonylag keveseket foglalkoztat komolyabban is ez a téma: mindössze 30 százalék állította, hogy „gondolkozott már azon, ki lenne a legalkalmasabb a köztársasági elnöki posztra”. A tájékozottság is foghíjas: igaz, az emberek 81 százaléka tisztában van azzal, hogy a köztársasági elnököt a parlament választja, de 11 százalékuk azt hiszi, hogy ebben népszavazás dönt, 8 százalék pedig nem tudott válaszolni.[1]

 

Szólj hozzá!

Címkék: diktatúra köztársasági elnök jogállamiság lisszaboni szerződés közszabadság szent korona alkotmány

Áttörés a G20-ak találkozásán

2010.06.27. 21:34 életfa

„... exportjaikkal a nagyobb növekedést produkáló feltörekvő piacokra számítanak, ahelyett, hogy a saját keresletüket tartanák karban. A növekedés élénkítése helyett ezek az országok a költségvetés kiigazításával foglalkoznak, s ha exportálnak, ezt a kiigazítást a mi kárunkra teszik" – mondta Guido Mantega brazil pénzügyminiszter a G20-ak tegnapi tanácskozásán[1], amely „a csúszó reformok csúcsa” néven vonul be a történelembe[2], de a brazil pénzügyminiszter által közvetített elnöki üzenet

 

történelmi áttörést jelent.

 

Szólj hozzá!

Címkék: áttörés g20

A gazdasági gondolkodási mód (paradigma) váltás elkerülhetetlen

2010.06.27. 19:39 életfa

 

Nem az amerikaiak mentik majd meg Európát” – mondta Timothy Geithner amerikai pénzügyminiszter Torontóban, a hét végén tartandó G8-ak és G20-ak értekezlete előtt[1].

A lakosság 62 százaléka rossznak ítéli saját országa gazdaságának állapotát, az Ipsos felmérése szerint[2].

Szólj hozzá!

Címkék: paradigmaváltás

Az új világrend régi-új Bibliája és régi új Alkotmánya

2010.06.26. 08:26 életfa

Az Új Világrend régi-új Bibliája és régi-új Alkotmánya

 

Ma, amikor a sírba szálló világrendi szigorítja a diktatórikus intézkedéseket Magyarországon az Orbán Helytartósággal és a Helytartótanács „ellenzéki” tagjai kénytelen asszisztálása mellettii, Európábaniii, és az EU minden tagországábaniv hatalmat bitorló Helytartóságokhoz hasonlóan,

amikor a sírba ereszkedő világrend csillagháborús fegyverrelv, háttérben működővi és nyilvánosságra lépni szándékozóvii világkormány-előkészítő összeesküvése egy, a jelenleginél is torzabb világrendet vetít előre,

amikor a sírba ereszkedő világrend kiépített szervezeteivel igyekszik az erőszakos politikai és gazdasági hatalomszerzés- és megtartás (terrorizmus) eszközeinek maradékát egy végső világpusztításra használniviii,

amikor a sírba ereszkedő világrend az Új Világrend gondolkodási módjának (paradigmájának) egyedüli és elkerülhetetlen hordozóját, a Szent Koronát igyekszik lényegétől megfosztva utolsó napjai igazolására alázni,

és amikor a természettudományos bizonyítékokix, valamint a természeti katasztrófák egyaránt igazolják azt, amit a maja naptár ennek a Csillagévnek az utolsó Napéveire meghatározottx,

 

akkor éreznie kell mindenkinek: eddig legalább százezer magyar ember kapta meg a látás kegyelmét, de nem pusztán saját továbbélésére, hanem arra, hogy azok közül, akik a rácsok közé szorított szabadságot nézik, de még nem látják magukénak, minél többeknek adja át a továbbélés feltételeit, vagyis a teljes tudás és szabadság kettős egységét, hűen atyai eleink – és az emberiség - legnagyobb értékéhez.

 

Szólj hozzá!

Címkék: biblia alkotmány terrorizmus szent korona világrend kettős egység

Továbbadó Szer

2010.06.14. 17:34 életfa

Kedves Barátom!


Nemzetünk, Hazánk és minden ember iránti alázattal és szeretettel kérlek, engedd meg, hogy továbbadjam Neked azt, amit hatvanöt év alatt kaptam őseimen, tanítóimon keresztül Teremtőmtől.

Szólj hozzá!

Címkék: továbbadás továbbéltetés

Magyarországon a Kormány gazdasági akciótervének nevezik a megszorító intézkedéseket II. rész

2010.06.10. 11:32 életfa

 

3. Adójóváírás megvonása[17]

 

 

Eddig (% vagy mFt)

Adóemelés után

(% vagy mFt)

Összeg (mFt)

Adózó* 70 %-a** jóváírás: 17 %:

817 767

390 069

0

-390 069

Adózó* 20 %-a** jóváírás: 12 %:

233 648

111 448

0

-111 448

 

 

 

 

-501 517

 

* 2010. I. negyedévében

 

Foglalkoztatottak száma:

2 368 238

Minimálbéren dolgozó (Orbán Viktor adata)

1 200 000

Jelenleg adózó:

1 168 238

 

** becslés

 

4. Adókulcs változás hatása

 

Jelenleg

Adóemelés után

Átlagbér

233 820

Átlagbér

233 820

Jelenleg 17 %

39749,4

Adókulcs 16 %

-37 411

Jelenleg adójóváírás 17 %

-39749,4

 

 

Marad:

233 820

 

196 409

Különbség:

-37 411

 

Az adókulcs változás 1 168 238 embert érint, teljes hatását a 6. pont mutatja.

 

5. Eltörlik a minimálbéresek adómentességét.

 

Minimálbéres (Orbán Viktor adata)

Eddig (% vagy mFt)

Adóemelés után

(% vagy mFt)

Összeg (mFt)

1 200 000

0

16%

-17 184

 

Hatása:

 

Minimálbér:

89 500[18]

Szja 16 %

14 320

Marad:

-75 180

 

A minimálbértért dolgozók (azok is, akik nem csalnak!) havonta 14 320 (évente 206 208) forintot veszítenek. Ez 17 184 millió forinttal csökkenti évente a költségvetési hiányt és az állampolgárok jövedelmét.


6. Az szja-t érintő változások hatása

a./ Egyik házastárs átlagbérért, a másik minimálbérért dolgozik:

 

Jelenleg

Családi adó

1. Átlagbér:

233 820[19]

Családi bér:

323 320

Szja 17 %

39 749

Szja 16 %

51 731

Adójóváírás 17 %

39 749

 

 

2. Minimálbér

89 500[20]

 

 

Szja 0 %

0

 

 

Adójóváírás 0 %

0

 

 

Összes:

323 320 

 

271 589

Különbség: 

 

 

-51 731

 

b./ Mindkét házastárs átlagbérért dolgozik:

 

Jelenleg

Családi adó

Családi bér: (2x233820)

467 640

Családi bér:

467 640

Szja 17 %

-79 499

Szja 16 %

-74 822

Adójóváírás 17 %

79 499

 

 

Összes:

467 640

 

392 818

Különbség: 

 

 

-74 822

 

Az szja változás (családi adó bevezetése, adókulcs változás és adójóváírás eltörlése)

1 168 238 embert érint, összesen 485 922 millió forinttal csökkentve a költségvetési hiányt és az állampolgárok jövedelmét.

 

Az akcióterv többi pontja sem az érintettek számában, sem hatásában nem mérhetőek az előzőekhez, kivéve a hatvanezres közalkalmazotti létszámcsökkentést, amelyet még május 27-én jelentettek be, de az akcióprogram már nem számszerűsítette[21].

_________________________________

 

Azt figyelembe véve, hogy egyetlen párt sem mutatott rá az akcióprogram feltétel és lehetőség hiányának okára, Magyarország EU tagságára, hanem a húsz éve megszokott felületes és kibic magatartással kritizálta, a megoldás keresés felelősségét nem vállalta, azt kell megállapítani, hogy a Kormány akcióprogramjának megszorító intézkedései a Helytartótanáccsá alázódott Parlament minden egyes tagjának felelősségét jelenti.

 

Kelt Szegeden, 2010. június 9-én.

 

Tisztelettel:

 

dr, Halász József

6723 Szeged, Pf. 2443. 

 

Nyomtatható változat: http://szkszhu.szksz.com/ISz010.pdf[1] Bloomberg Businessweek: a magyar gazdaság nincs vészhelyzetben

http://mti.hu/cikk/482166/

 

[2] Varga: "gazdasági vészhelyzet" van 100603

http://mti.hu/cikk/482103/

 

[4] Orbán: az új adórendszerrel mindenki jól jár

http://mti.hu/cikk/483106/

 

[5] A Mintha-Kormány Mintha-Programjáról - http://szkszhu.szksz.com/AMinthaKormanyMinthaProgramjarol.pdf

 

[6] Az EU tényleges hatása  http://szkszhu.szksz.com/MNIBBemut.html

 

[7] Lisszaboni Szerződés - http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:HU:HTML - 2. CIKK: Szerződés az Európai Unió működéséről (továbbiakban: EUM) 34. cikk

A tagállamok között tilos a behozatalra vonatkozó minden mennyiségi korlátozás és azzal azonos hatású intézkedés.

EUM 35. cikk

A tagállamok között tilos a kivitelre vonatkozó minden mennyiségi korlátozás és azzal azonos hatású intézkedés.

EUM 63. cikk

(1) E fejezet rendelkezéseinek keretei között tilos a tagállamok, valamint a tagállamok és harmadik országok közötti tőkemozgásra vonatkozó minden korlátozás.

(2) E fejezet rendelkezéseinek keretei között tilos a tagállamok, valamint a tagállamok és harmadik országok közötti fizetési műveletekre vonatkozó minden korlátozás.

EUM 101. cikk

(1) A belső piaccal összeegyeztethetetlen és tilos minden olyan vállalkozások közötti megállapodás, vállalkozások társulásai által hozott döntés és összehangolt magatartás, amely hatással lehet a tagállamok közötti kereskedelemre, és amelynek célja vagy hatása a közös piacon belüli verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása, így különösen:

a) a beszerzési vagy eladási árak, illetve bármely egyéb üzleti feltétel közvetlen vagy közvetett rögzítése;

b) a termelés, az értékesítés, a műszaki fejlesztés vagy a befektetés korlátozása vagy ellenőrzése;

c) a piacok vagy a beszerzési források felosztása;

d) egyenértékű ügyletek esetén eltérő feltételek alkalmazása az üzletfelekkel szemben, ami által azok hátrányos versenyhelyzetbe kerülnek;

e) a szerződések megkötésének függővé tétele olyan kiegészítő kötelezettségeknek a másik fél részéről történő vállalásától, amelyek sem természetüknél fogva, sem a kereskedelmi szokások szerint nem tartoznak a szerződés tárgyához.

EUM 107. cikk

(1) Ha a Szerződések másként nem rendelkezik, a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet.

 

[8] Népszabadság: Soros még nem látott ekkora válságot - http://www.mti.hu/cikk/316561/

 

[9] A legnagyobb nyereséget elért ötszáz cég - http://hvg.hu/hvgfriss/2010.02/201002_A_LEGNAGYoBB_NYERESEGET_ELERT_oTSZAZ_CEG_or

 

[10] Demján szerint szemléletváltásra van szükség a gazdaságpolitikában - http://mti.hu/cikk/479220/

 

[11] (2) Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vagy a jövedelemtermelő monopólium jellegű vállalkozások olyan mértékben tartoznak a Szerződések szabályai, különösen a versenyszabályok hatálya alá, amennyiben ezek alkalmazása sem jogilag, sem ténylegesen nem akadályozza a rájuk bízott sajátos feladatok végrehajtását. A kereskedelem fejlődését ez nem befolyásolhatja olyan mértékben, amely ellentétes a Közösség érdekeivel.

EUM 106. cikk

 

[13] Államháztartás (költségvetés) - http://szkszhu.szksz.com/koltsegv.html,

Gazdasság - http://szkszhu.szksz.com/gazdasag.html

 

[14] Beterjesztett 2010-es költségbetés-tervezet - http://www.parlament.hu/irom/10554/10554.htm

 

[15] A minimálbéresek megadóztatása is szerepel a gazdasági akciótervben - http://mti.hu/cikk/482712/

 

[16] (1) Az Európai Központi Bank és a nemzeti központi bankok alkotják a Központi Bankok Európai Rendszerét (KBER). Az Unió monetáris politikáját az Európai Központi Bank és azon tagállamok nemzeti központi bankjai irányítják, amelyeknek hivatalos pénzneme az euro, és amelyek az eurorendszert alkotják.

....

(5) Az Európai Központi Bankkal konzultálni kell a hatáskörébe tartozó valamennyi uniós jogi aktusra irányuló javaslattal, továbbá valamennyi nemzeti jogszabálytervezettel kapcsolatban, és a hatáskörébe tartozó területeken véleményt terjeszthet elő.

EUM 282. cikk

 

[17] évi 5 millió forintos jövedelemig az adó mértéke 17 százalék, efelett pedig 32 százalék. Ezzel összhangban változik az adójóváírás mértéke is. Az adójóváírás a bér 17 százaléka, legfeljebb havi 15 100 forint, amely teljes egészében utoljára az évi 3188 ezer forintos jövedelemnél vehető igénybe, ezt követően 12 százalékkal fut ki, így 4698 ezer forintos éves jövedelemszintig érvényesíthető, efelett már nem. A magánszemélyek különadója megszűnik.

A személyi jövedelemadó 2010-ben - http://www.ado.hu/hirek.php?idx=2182

 

[18] Minimálbér és garantált bérminimum 2010-ben - http://www.jogiforum.hu/hirek/22418

 

[19] KSH Foglalkoztatottak átlagos munkabére - http://portal.ksh.hu/portal/

2 komment

Magyarországon a Kormány gazdasági akciótervének nevezik a megszorító intézkedéseket

2010.06.09. 20:05 életfa

 

A Kormány gazdasági akcióterve mindenekelőtt azt bizonyította, hogy a neoliberalizmus kiszolgálásának csak egyetlen módja van: a Helytartótanács a választók nevében, de érdekeinkkel szemben hajtsa végre azokat a parancsokat, amelyeket előírnak nekik.

Ez az akcióterv a gazdaság (pontosabban a bankok és a nagytőkések) kiszolgálójává teszi az államot (tehát neoliberális), az állampolgárok túlnyomó részére hárítva ennek anyagi terheit.

2010. június 3-a volt a kijózanodás napja.

Barroso kiadta a félreérthetetlen parancsot Orbán Viktornak: „folytassa a költségvetési hiány lefaragását célzó erőfeszítéseket, és gyorsítsa fel a pénzügyi konszolidációt.” – vagyis tegye azt, amit Bajnai Gordonnak kellett tennie.[1]

Ezt nem tudta Varga Mihály (vagy nem gondolta át ennek következményeit) és még mindig ellene szólt ennek a parancsnak: „a 3,8 százalékos hiánycél nem tartható, annak nagysága hozzávetőleg 7-7,5 százalék lesz.”[2]

Kósa Lajos – minden támadás ellenére – nyersen fogalmazta meg a parancsot, a végrehajtás kedvezményezettjeinek meghatározásával: csökkenteni kell a vállalkozások adóterheit. Azt a kérdést, hogy miből, értelmetlen feltenni, hiszen pillanatnyilag a túlélés a legfontosabb[3].

 

Így aztán természetes, hogy a Kormány gazdasági akcióterve a kijózanodás napjának következménye, amelynek kulcsa, a 3.8 %-os hiánycél tartása: „év közben - ilyen bizonytalan világpolitikai és -gazdasági helyzetben, mint ma -, nem lehet hiánycélt váltani.”[4]

Öt nappal korábban is ugyanilyen bizonytalan volt a világpolitikai és -gazdasági helyzet, de reménykedtek abban a görög válság-kezelés megismétlődik, ahogyan Kósa Lajos ki is mondta, előbb idézett nyilatkozatában: „A görög példa arra ad lehetőséget, hogy Magyarországot sem hagyják majd elsüllyedni, vagyis ezeknek a lépéseknek az árát le fogja nyelni Európa”.

 

Ami a kormányprogramot a mintha-kormány mintha-programjává tette[5], az EU tagságunk miatti feltétel és lehetőség hiány, ebben az akciótervben pontosan megfogalmazódott.

 

Az elvonások következtében kialakult anyagi feltétel hiánya fokozódott: ennek az akcióprogramnak a hatására már a 2010-es 7840 milliárd forint sarc[6] is lényegesen növekedni fog és meg fogja közelíteni a költségvetés főösszegének (14000 milliárd forint) kétharmadát. Ennek a mindannyiunkat érintő bizalom hiánynak hogyan meri fölé rendelni a Kormány és a Helytartóság a 3,8 %-os költségvetési hiányt? Sem nagyságrendben, sem hatásában nem hasonlítható a kettő össze!

 

Arra, hogy az EU-tagságunkkal (különösen a Lisszaboni Szerződés hatályba lépésével) mennyire behatároltak a lehetőségeink, a példát a kijózanodás napja szolgáltatta mindennél érzékletesebben. Az akcióprogramot készítők vagy nem ismerik a Lisszaboni Szerződés lehetőség-megvonó rendelkezéseit, vagy szándékosan vezették félre az embereket akkor, amikor a 12. pontot leírták: „A kormány javasolja, hogy a kistermelők élelmiszer-termelési, -feldolgozási és -értékesítési feltételeit jelentősen könnyítsék.” Olvassák el, ha eddig nem tették a tiltó rendelkezéseket![7]

 

Legalább a kormányellenzéknek kifejezésre kellett volna juttatnia, hogy a „világpolitikai és -gazdasági helyzet” bizonytalanságának oka endogén (belső eredetű) – ahogyan azt Soros György már 2008. októberében meghatározta[8] - amely megszűntetése az ok megszűntetését is kell, hogy jelentse, vagyis újfajta gondolkodást, paradigmaváltást igényel” – ahogyan azt Orbán Viktor és több más politikus mentora megfogalmazta.

______________________________


Ez az akcióterv teljesíti Barroso parancsát:

 

- Úgy vezeti be a bankadót, hogy fenntartja a költségvetésben szereplő bankmegsegítő (konszolidáló) összeget és a válsággal előírt nyereségből a bankoknál hagy legalább 100 milliárd forintot, így a megsegítő (konszolidációs) összeg növekszik.

 

Költségvetési konszolidáció:

1 771 680

Nyereség a válság alatt:

300 000

Bankadó:

200 000

Egyenleg:

1 871 680

 

- Csökkenti a költségvetési hiányt hozzávetőleg 600 milliárd forinttal.

 

Az akcióterv ismertetése csak azokat az intézkedéseket ismerteti, amelyek a „jól odavágunk” és a „mi aztán az emberek pártján állunk” szlogeneket támasztják alá, de semmilyen szám nem mutatja azt, hogy az adókulcs változás, az adójóváírás, vagy minimálbérek megadóztatásának mi a hatása – vagyis a megszorításokat nem meri beismerni.

Bár részletes hatáselemzésre nem volt időm, a rendelkezésre álló adatok alapján azonban nagyságrendjét tekintve megbízható az alábbi hatásösszesítő:

 

Sorszám

Intézkedés megnevezése

Eddig (% vagy mFt)

Adóemelés után

(% vagy mFt)

Összeg (mFt)

1.

Évi 500 millió forintos nyereség alatt a cégek nyereség után fizetendő társasági adóját 19-ről 10 százalékra csökkentik.

500 cég

19%

10%

272 000

25.

Bankadó bevezetése: pénzügyi lízing, biztosító, bankok esetében 13 milliárdról  200 milliárd forintra emelik az idei költségvetési évben a hozzájárulást.

 

300 000 nyereség

13 000

87 000

 Több intéz-kedés

költségstop az állami és költségvetési intézményekben, a közszféra bérkiadásainak átalakítása, a költségvetési kiadások felülvizsgálata az alapoknál és a tárcáknál, külső megbízások és a feladatkiszervezések teljes körű felülvizsgálata.

 

 

 

-120 000

20.

Bértömegcsökkenés

 

 

-15%

-48 200

21.

Párttámogatás csökkentése

 

3 920

-15%

-588

2.

Adójóváírás megvonása

1 168 238

 

 

 

2. 

Adózó 70 %-a jóváírás: 17 %

817 767

390 069

0

-390 069

2. 

Adózó 20 %-a jóváírás: 12 %

233 648

111 448

0

-111 448

2.

Adókulcs csökkenés hatása

1 168 238

17%

16%

32 779

4.

Minimálbér szja-ja

1 200 000

0

16%

-17 184

 

Mindösszesen:

 

 

 

-600 489

 

Részletes elemzés:

 

1. Évi 500 millió forintos nyereség alatt a cégek nyereség után fizetendő társasági adóját 19-ről 10 százalékra csökkentik.

 

Az adat csak 500 Magyarországon bejegyzett és legnagyobb nyereséget elért cégre vonatkozik.

A legnagyobb 500 magyarországi cég 2009-es nyeresége: 3024 milliárd forint[9]. Az intézkedés hatására 272 milliárd forinttal fizetnek kevesebb adót.

 

A cégek nyereség szerinti adócsökkentése a következő:

 

Nyereség

Adó most 19 %

Új adókulcs 10 %

Különbség

 

(millió forint)

50

9,50

5,00

4,50

100

19,00

10,00

9,00

150

28,50

15,00

13,50

200

38,00

20,00

18,00

250

47,50

25,00

22,50

300

57,00

30,00

27,00

350

66,50

35,00

31,50

400

76,00

40,00

36,00

450

85,50

45,00

40,50

500

95,00

50,00

45,00

 

Orbán Viktor indoklása szerint ez az intézkedés a munkahelyteremtés érdekében történt. Ez nem igaz. Az intézkedés Orbán Viktor nagyvállalkozóknak tett ígéretét teljesítette[10], amely egyben a „befektetői bizalom” erősödését is szolgálja.

A Lisszaboni Szerződés „jövedelemtermelő, monopóliumszerű vállalkozásokra” vonatkozó cikkét is, ami ez utóbbi indokot erősíti[11].

 

Tény, hogy a tőkeexport 2007-ben 12,5 milliárd euró, azaz (260 Ft/euró árral számolva) 3250 milliárd forint[12].

Miután a tőkekivitel a cégek nyereségnövekedésével azonos arányban növekszik, a nagyvállalkozóknak adott adókedvezménnyel a többletnyereség elsősorban a tőkeexportot szolgálja, nem pedig a magyar munkahelyteremtést.

Ennek természetszerű kihatása van a személyi jövedelemadó mértékére is.

Itt az idő, amikor nemcsak elgondolkodni kell a befektetők szerepéről, hanem nagyon határozottan önerőre kell támaszkodni, amihez meg van minden feltételünk![13]

 

2. Bankadó bevezetése: pénzügyi lízing, biztosító, bankok esetében 13 milliárdról 200 milliárd forintra emelik az idei költségvetési évben a hozzájárulást.

Költségvetési konszolidáció[14]:

1 771 680

Nyereség a válság alatt[15]:

300 000

Adó:

-200 000

Egyenleg:

1 871 680

 

A bankadóval kapcsolatos intézkedés értékelésénél figyelembe kell venni az Európai Központi Bank hatáskörét.[16]


Folytatás a következő bekjegyzésben.

 

 

 

 

Szólj hozzá!

Címkék: kormány akcióterv megszorító intézkedések

Az alkotmányozás cél? Nem! Eszköz!

2010.06.08. 15:48 életfa

Az alkotmányozás cél? Nem! Eszköz!

 

Sokan és sokszor beszélnek az alkotmányozásról.

Nem érzem, hogy bármelyik is egy egyetemes rendszer kiinduló alapot adó részeként határozná meg az Alkotmányt.

__________________________

 

A most sírba szálló Világrend a természetes világ (szellemi, emberi és természeti egység) olyan szintű rombolását végezte az elmúlt kétezer év alatt (ami nálunk, szkíta-fajtáknál ezeregyszáz, a Teremtő kegyelmét hely-kiválasztással is élvező, gyökér-alapunk szerint rokon amerikai őslakosoknál hatszáz évre tehető), hogy emberpróbáló kihívás annak a kötelező feladatnak az elvégzése, ami az Új Világrendet megalapozza.

Joggal mondom ezt, hogy Új Világrend, mert a csillagév-váltás magával hozza az alapvető gondolkodási mód (paradigma) megváltozását. Aki ebben kishitű, vagy hitetlen, annak szíves figyelmébe ajánlom azt, hogy a „sírba szálló világrend” (B. Farell) paradigmájának átmentése Obama részéről elkezdődött, a Washington („örök szövetséges, Izrael”) – New York (Wall Street) – London (Szabadkőműves világközpont) hármasának az Új Világrend hamis szegletkőjeként történt meghatározásával. Tehát ő érzi és tudja, hogy világrend-váltás következik.

Nem az a kérdés, hogy sikerülhet-e az elpusztult Világrend gondolkodási módjának (paradigmájának) átmentése, hanem az, hogyelég erős lesz-e ahhoz, hogy világégés adja a ravatal nérói fényét, vagy elkaparjuk a tetemet, mint egy veszett kutyáét, elkerülve a fertőzés veszélyét.

 

A világégés megakadályozását szolgáló gondolkodási mód váltás nem épülhet arra, aminek a helyére kell lépnie. („Azt, ami elromlott nem lehet azzal a módszerrel megjavítani, ami a romlást okozta” – fogódzkodj meg: ezt Albert Einstein mondta, és igaza volt.)

Tehát elfelejteni nem lehet az elmúlt kétezer (ezeregyszáz, hatszáz) évet, de csak arra lehet használni, hogy ismeretével elkerüljük megismétlődésének veszélyét, amint azt egy 2009-es Szent Korona Konferencia (szekrénybe zárt, vagyis eltitkolt) nyilatkozata megállapítja: a Szent Korona Tan „dogmatikus diszciplína”.

 

Amikor azt mondom, hogy a gondolkodási mód váltás alapját a Szent Korona Értékrend adja, akkor két dolgot határozok meg:

Ebben az értékrendben a józan paraszti ész (Bálint Sándor: „népi katolicizmus”) rendszere fogalmazódik meg, amely eredendő tisztaság rostáján átbocsát minden emberi megnyilvánulást, gondolatot, dogmát, és ami ezen átmegy, azt elfogadja, ami fennakad, azt elveti. Ezt a rostát nevezte Bálint Sándor a búvópatak-létéből tiszta forrásként felemelkedő Szent Koronának. Ezt a rostát nevezte Aquinói Szent Tamás a megismerhetőség (gnoszticizmus) kegyelmének, ami Teremtőtől kapott emberi alapérték, ezért ennek megismerése és hirdetése „eredendő kegyelem” és nem „eredendő bűn”.

Ezért, amikor Szent Korona Értékrendet mondok, akkor mindenki értse alatta azt az egyetemes ősi alaprendet, amely „kezdetektől örökké adja az élet tüzét” (ahogyan egy táltos ima mondja), ezzel az emberiség szerves egységként élésének alap-ok meghatározását (Alkotmányát) adja, a világ minden részén. Mi, a Tudás népe, a Teremtő kegyelméből kaptuk azt a kegyelmet, hogy ezt továbbéltessük, és amikor szükséges, mintát adjuk alkalmazásával az emberiségnek az emberi életre (Németh László). Ez alázatos szolgálat, nem pedig egyeduralomra törekvés, hiszen a szeretet – ami ennek a küldetésnek lényege és üzenete - nem más, mint a szabadság feltételeinek biztosítása minden Teremtmény részére – ahogyan azt szittya őseink élték.

 

Mindenekelőtt szellemi (ideológiai) gondolkodási mód váltáson kell átesnünk, ami kétezer év „csontvázait” veszi ki a szekrényből, annak a felfedésével kezdve, hogy Jézus nevében, de szellemével ellentétesen alázták a tudás és a szabadság isteni kettős egységét kifejező közszabadságot az oltár és a trón sátáni kettős egységét szolgáló közszolgasággá.

 

A szellemi paradigma-rész alapozza meg azt a gondolkodási mód váltást, amely a társadalmi együttélés szabályozására – más szóval: jogrendszerre - vonatkozik.

 

Itt a józan paraszti ész szerinti gondolkodási módhoz kell visszanyúlnunk. Tanult szakma-belieimnek (a jogászoknak) ez okozza a legnagyobb gondot. Ennek ellenére ők azok, akiknek formai ismereteikkel az Új Világrend szolgálatában fontos küldetést kell végezniük, hiszen ismereteiket ezért kapták.

A józan paraszti ész azt mondja: mindennek van egy alapja, amire építeni lehet. Ennek az alapnak ki kell bírnia minden támadást, megsemmisítési törekvést, akár ember, akár természet részéről ered. És ezt az alapot mindenkinek meg kell védenie, aki a szegletkőre építkezve él. Ezért kezdik az építkezést ma is Kárpátalján a szegletkő kiválasztásával. A szegletkőnek örökké kell állnia, azt változtatni nem kell és nem is lehet.

 

A társadalmi együttélés szegletkövét (Alkotmányát) a Teremtő a Szent Korona (Egyetemes Emberi) Értékrenddel adta, azzal, hogyaz ember és az általa alkotott közösség szabadságát határozta meg legfontosabb értékként.

A történelem azt bizonyítja, hogy a szabadság nagyon sérülékeny, ezért, ha nem erősítik meg a szegletkő támfalai, a szabadság anyagi és értékőrző feltételei, akkor be lehet temetni, le lehet tagadni, el lehet rejteni, hogy ne arra építkezzenek.

Ugyancsak a történelem bizonyította, hogy az értéket meg is kell védeni mindazoktól a lelki, szellemi és anyagi támadásoktól, amelyek veszélyeztetik.

Elég példaként említenem az „Amerikai Egyesült Államok Függetlenségi Nyilatkozatát”. Hol van az „állam és az ember szabadságával ígért boldogság” feltételek és védelem nélkül? Vagy – másik példaként – említhetem az 1920-ban összeült Magyar Nemzetgyűlés közfelkiáltással elfogadott nyilatkozatát, ami szerint „A Magyar Királyság Alkotmánya a Szent Korona”, de nem fejtették ki, hogy mit jelent ez a korszakalkotó lehetőséget rejtő kijelentés. Hol volt az az alap-védelem 1926-ban, a XXII. tc. elfogadásakor, amivel a Szent Korona Értékrend a Szent Korona tagok kizárólagos jogaként határozza meg a hatalomgyakorlást?

 

Az Alkotmány, a társadalmi együttélés szegletköve nem szószátyár, egy szuszra elolvasható és mindenki számára érthető, mint a képes-biblia:

 

Az állam és az ember szabad:

 

1. A természeti és társadalmi (ökológiai és ökonómiai) egységet alkotó emberek közössége a Szent Korona Országa, amely örökké szabad.

2. A kötelezettségek és jogok összhangjában minden embernek egy és ugyanazon szabadsága van.

 

A szabadság anyagi és értékőrző feltételei:

 

3. Minden, ami a Szent Korona Országának földjén, földje alatt és földje fölött van, az egységet alkotó emberek (Szent Korona tagok) örök és elidegeníthetetlen tulajdonában vannak, amely fölött birtokjogot is csak a Szent Korona tagok gyakorolhatnak.

4. Minden olyan érték, amelyet a Szent Korona Országának természeti és emberi kincseivel hoztak létre, kizárólag a Szent Korona tagjai érdekeiben használható fel.

 

A szabadság védelme:

 

5. Mindenkivel szemben, aki a Szent Korona Országának szabadságát és a szabadság feltételeit sérti vagy veszélyezteti, a Szent Korona tagjainak kötelessége ellentmondani és ellenállni.

 

Ez az az alap, minden alkotás, tett alap-oka, vagyis Alkotmánya, amelyre az örök szabadságot lehet és kell építeni. Ez az az alap, amely érezve és értve mindenkié.

 

Az igények és a lehetőségek a Teremtő akaratának megismerhetőségével folyamatosa változnak. Ennek megfelelően azok az irányelvek, amelyek a szabadság érvényesítését jelentik, történelmi koronként mások és mások.

Ezért az Alaptörvény egy történelmi időszakra határozza meg az Alkotmány érvényesülésének irányelveit.

 

Az a Szer a Nemzetgyűlés, amelyen az új Alaptörvényt elfogadják a természeti és társadalmi egységben élő emberek, és meghatározzák azokat, akik a Szent Korona szellemében elöljáróik és képviselőik.

Amennyiben vissza kell állítani a természetes értékrendet (Új Világrendet kell meghatározni), akkor ez a Szer minőségileg többet tesz, ezért Alkotmányozó Nemzetgyűlés.

 

A Nemzetgyűlés tagjai, valamint az elöljárók és képviselők feladatvégzésen keresztül választódnak ki, és a közszabadság hatalomgyakorlói egyetemes ellenőrzése alatt végzik vállalt küldetésüket. A feladatvégzés az Alaptörvény helyi alkalmazását jelenti. Így alulról, a szegletkőtől építkezik a Szent Korona Országa társadalmi együttélésének szabályozása, és a mindennapi élet igény-lehetőség egyensúlyának megteremtését szabályozó (helyi, járási, megyei és országos törvényt alkotó) elöljáró- és képviselőtestület.

 

A szabaddá vált EMBAR a Szent Koronával kapott LÉLEK FÉNYÉvel uralja és alakítja az anyagot – a Sumér (Szittya) Biblia (vagyis a Teremtő Szava) szerint.

Ebből eredően, a szellemi és a jogi paradigmaváltás előfeltétele az anyagot alakító és uraló, vagyis gazdasági gondolkodási mód váltásnak.

 

Ezzel átértékelődnek azok a fogalmak, amelyek a sírba ereszkedő Világrendszerhez, a neoliberalizmus hittételén keresztül kötődnek.

Mindenekelőtt a gazdaság (mint minden más, ember természetes környezetét alkotó részterület) a természeti és társadalmi egységben (államban) élő embereket szolgálja, ezért a gazdaság az emberek által megfogalmazott és az emberekben keletkezett anyagi eredetű igények kielégítésének lehetőségét biztosítja. Ez lép a kínálat által befolyásolt (manipulált) kereslet helyére.

Ebből ered, hogy a pénz visszakapja értékközvetítő szerepét, vagyis az értékteremtő pénz helyre lép. A pénz fedezetét az állam teljes (lelki, szellemi és anyagi) nemzeti vagyonnövekedése adja, nem valami megfoghatatlan, értékhelyettesítő, manipulálható eszköz.

A gazdaság az igény - lehetőség összhang által vezérelve kiterjesztett önellátás formájában (települések, járások, megyék, országok hálózata) működik. Ez igazodik az állam teljes önellátásban (autarkiában) éléséhez.

Ennek is van következménye: az állam az emberek igényeit és lehetőségeit a család háztartásának mintájára tartja összhangban, ezzel elkerülve a kiszolgáltatottságot, a zsarolhatóságot, és az öncélúság érvényesülésének a lehetőségét is.

______________________

 

Már egyre inkább elmondhatom, hogy a Teremtőt nézve csak azt a feladatot látom, amivel megkegyelmezett, vagyis egyre inkább közeledek lelki szegénységemmel a porszemmé váláshoz. Feladatom a háromszintű gondolkodási mód megismerése és Továbbadása.

Megkaptam az erő és a megvilágosodás kegyelmét. Most a kitartó Továbbadás kegyelmében élek.

 

A Csillagév utolsó előtti Napévében élünk. Ennek Napisten hava második felében (közeledve a Napév feléhez) kell a Továbbadók első MAGjainak kiválasztódniuk.

Most van az ideje, hogy elsőként én adjam tovább a kegyelemként kapott Tudást, ezért

 

meghívok mindenkit egy Szerre, amely két nap egységét adja,

 

aki érzi magában a belső hangot ennek a Küldetésnek a teljesítéséhez, és képes a Tudás Továbbadására, hogy a Szent Koronával kapott Lélek Fénye mindannyiunkat átjárva uralja és alakítsa az anyagot.

A cél: a tömeg a minőséghez kapcsolódjon, ne a talmi külsőségekhez, a következmények ellen értelmetlen és eredménytelen hőbörgéshez.

 

Kelt Szegeden, 2010. Napisten havának (június) 8-án.

 

A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:

Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

Nyomtatható változat: http://szkszhu.szksz.com/Azalkotmanyozasnemcel.pdf

Szólj hozzá!

Címkék: alkotmányozás szent korona értékrend gazdasági paradigmaváltás

A FIDESZ két világcsúcsa

2010.06.06. 07:54 életfa

 

Kedves Barátom!

Elkészült a Szabad Magyarok Híradójának 2010. június 5-i száma (http://szksz.com).

Címe:

 

A FIDESZ két világcsúcsa

 

A FIDESz rövid két hónap alatt két világcsúcsot állított fel.

Az egyik: a kétharmados parlamenti többség.

A második: ilyen rövid idő alatt eddig egyetlen kormány sem bukott meg, mint a jelenlegi.

Ez utóbbi bizonyítékait tartalmazza a mai szám, a három radikális lépés szükségességét indokolva.

Szólj hozzá!

Címkék: fidesz bukás világcsúcs

Az Orbán kormány három helyszínen előadott öszödi beszéde

2010.06.04. 16:27 életfa

Az Orbán kormány három helyszínen előadott öszödi beszéde

Szabad Magyarok Híradója

2010. június 4.

http://szksz.com – nyomtatható változat: http://szkszhu.szksz.com/SZMH100604.pdf

 

Adjon a Magyarok Istene jó napot, jó hetet, jó hónapot és jó éveket minden szabad magyarnak, és azoknak is, akik még nem látják, de már nézik a szabadságot!

 

Ma 2010. június 4-e, az egyetemes magyarság egységének napja van, amikor 1920. június 4-ére emlékezünk, amikor Trianonban a szeretet és a gyűlöletkeltés közötti háború egy csatája véget ért, ahol a gyűlöletkeltés győzött, vesztessé téve Kárpát-medence és Európa összes nemzetét.

Adja a Magyarok Istene, hogy a háború utolsó csatája a szeretet győzelmével érjen véget, az egyetemes magyarság lelki, szellemi és anyagi szabad magyarrá válásával!

 

A naponta jelentkező Szabad Magyarok Híradójának az a feladata, hogy szerény eszközeivel igyekezzen ellensúlyozni a neoliberalizmust kiszolgáló tömegtájékoztatási eszközök agymosását.

 

A napi hírek elemzésével mindenkit meg akarok győzni arról, hogy a három radikális lépés megtétele önvédelmi kötelességünk, amihez fel kell számolnunk a pártrendszerrel ránk erőltetett megosztottságot, és a Szent Korona Értékrendje alapján, szerves egységként újjá kell teremtenünk Magyarországot, hogy a szabadság gyakorlásával mintát adjuk az emberiségnek az emberi életre, ahogyan azt Németh László megfogalmazta.

 

___________________________

 

 

Az Orbán kormány a legaljasabb eszközt választotta ahhoz, hogy a választási kampányban elkövetett hazugságának lelepleződéséről elterelje a figyelmet: a Trianonban szétszakított nemzet lelki egységesítésének látszatával tévesztette meg a magyarságot az állampolgársági törvénnyel[1] és június 4-ének nemzeti összetartozás napjává minősítésével.

Szólj hozzá!

Címkék: trianon öszödi beszéd orbán kormány

József Attila: Nem, nem soha!

2010.06.04. 12:21 életfa

József Attila: Nem, nem, soha!

Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége,
Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke!
Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!
Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett!

Ha eljő az idő - a sírok nyílnak fel,
Ha eljő az idő - a magyar talpra kel,
Ha eljő az idő - erős lesz a karunk,
Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk!

Majd nemes haraggal rohanunk előre,
Vérkeresztet festünk majd a határkőre
És mindent letiprunk! - Az lesz a viadal!! -
Szembeszállunk mi a poklok kapuival!

Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár,
Egy csepp vérig küzdünk s áll a magyar határ
Teljes egészében, mint nem is oly régen
És csillagunk ismét tündöklik az égen.

A lobogónk lobog, villámlik a kardunk,
Fut a gaz előlünk - hisz magyarok vagyunk!
Felhatol az égig haragos szózatunk:
Hazánkat akarjuk! vagy érte meghalunk.

Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem,
Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen!
Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át:
Nem engedjük soha! soha Árpád honát!

(1922 első fele)

Szólj hozzá!

Címkék: trianon

Ígéretek betartása

2010.06.02. 10:11 életfa

 

Kedves Barátom!

Elkészült a Szabad Magyarok Híradójának 2010. június 2-i száma (http://szksz.com).

A mai hírek kiemelt üzenete:

 

Ígéret szép szó, ha betartják, hitelesíti az ígéret-tevőt, ha nem hitelteleníti.

 

A mai hírek üzenetei:

 

1. Az EU kettős személyiségűvé (skrizofénné) vált Izraellel kapcsolatban. Lehet, hogy ennek a következménye, hogy nem képes felfogni saját helyzetét, vagy ismét szándékosan hazudik?

 

Szólj hozzá!

Címkék: ígéret hiteles hiteltelen

Elkészült a Szabad Magyarok Híradójának első száma

2010.05.31. 13:59 életfa

 

Elkészült a Szabad Magyarok Híradójának első száma, (http://szksz.com)

Ahogyan azt „A Parlamenten kívüli Parlament-ellenzéknek egységes az érdeke” c. írásomban ígértem. (http://szkszhu.szksz.com/AzallampolgarsagertelmezeseaSzentKoronErtekrendszerint.pdf):

 

Szólj hozzá!

Címkék: szabad magyarok szksz

süti beállítások módosítása